• Wysoka Izbo, zgodnie z Regulaminem Senatu porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje: 1. Wybór marszałka Sejmu…
  • …marszałka Senatu, excusez le mot. 2. Wybór wicemarszałków Senatu. 3. Wybór sekretarzy Senatu. Za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach w celu umożliwienia państwu zgłaszania kandydatur na marszałka Senatu. Przypominam, że zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej dziesięciu senatorów i złożone w gabinecie marszałka Senatu. Zarządzam przerwę w obradach do godziny 18.00.
  • Przerwa w obradach od godziny 17 minut 42 do godziny18 minut 03)