• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór Marszałka Senatu. Informuję, że na stanowisko marszałka Senatu zostały zgłoszone następujące kandydatury: senatora Bogdana Borusewicza oraz senatora Stanisława Karczewskiego. Zgłoszenia kandydatów znajdują się w drukach nr 1 i 2. Proszę senatora Marka Rockiego o przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza.
 • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Bogdan Michał Borusewicz urodził się w styczniu 1949 r. w Lidzbarku Warmińskim, dokąd jego rodzice przybyli z Wilna. Był działaczem opozycji demokratycznej. W maju 1968 r. jako uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni został aresztowany za druk i kolportaż ulotek popierających protesty studentów. Jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1975 r. uzyskał tytuł magistra historii. W latach siedemdziesiątych był współorganizatorem opozycji demokratycznej w Lublinie i na Wybrzeżu. W 1976 r. uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia i został członkiem Komitetu Obrony Robotników. W latach 1977–1978 współorganizował Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Był także jednym z redaktorów pism „Robotnik” i „Robotnik Wybrzeża”. W 1980 r. był wśród organizatorów strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej; współtworzył postulaty strajkowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego kierował drugim strajkiem w Stoczni Gdańskiej – w grudniu 1981 r. Przez ponad cztery lata ukrywał się i działał w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1984–1986 był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a następnie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”. Brał udział w strajkach w Stoczni Gdańskiej w maju i sierpniu 1988 r. Od 1989 r. był członkiem prezydium, a w latach 1990–1991 wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 1991 r. do 2001 r. był posłem na Sejm: z ramienia NSZZ „Solidarność” w pierwszej kadencji, kiedy to przewodniczył Klubowi Parlamentarnemu NSZZ „Solidarność” i był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego; z ramienia Unii Demokratycznej w drugiej i trzeciej kadencji. W drugiej kadencji był zastępcą przewodniczącego, a następnie przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz zastępcą przewodniczącego komisji nadzwyczajnej do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez ministra spraw wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oraz realizacji tego wniosku. W trakcie trzech wspomnianych kadencji Sejmu był członkiem następujących komisji: Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolności oraz Przepisy wprowadzające ustawę konstytucyjną – Karta Praw i Wolności, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodeksu pracy. Jako marszałek szóstej i siódmej kadencji Senatu przewodniczył Parlamentarnemu Zespołowi do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a także Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. W latach 1997–2000 był wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie między innymi nadzorował Policję. W latach 2001–2005 był wicemarszałkiem i członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Jest wdowcem; jego żona, Alina Pieńkowska, była działaczką opozycji i „Solidarności” oraz senatorem drugiej kadencji Senatu Rzeczpospolitej. Ma dwoje dzieci. Gorąco polecam państwu kandydaturę pana senatora Borusewicza. Dziękuję. (Oklaski)
 • Dziękuję panu senatorowi. Proszę senatora Grzegorza Czeleja o przedstawienie kandydatury senatora Stanisława Karczewskiego.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stanisław Karczewski, senator Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie. Tutaj ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące imienia Joachima Lelewela. W 1981 r. ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny rozpoczął pracę w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie pracuje do chwili obecnej. Uzyskał I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Był kolejno: stażystą, młodszym asystentem, asystentem, starszym asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, zastępcą ordynatora, zastępcą dyrektora, dyrektorem i ordynatorem Oddziału Chirurgicznego. Był przewodniczącym komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Wideochirurgii. W latach 1998–2002 był radnym Rady Powiatu Grójeckiego z listy AWS. W latach 2002–2005 był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został senatorem Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, należał również do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz grup parlamentarnych polsko-jordańskiej i polsko-fińskiej. W wyborach w 2007 r. ponownie został wybrany na senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Został zastępcą sekretarza Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”, od kwietnia 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia, zasiadał w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, był również członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Należał do grup parlamentarnych polsko-kuwejckiej, polsko-tureckiej i polsko-jordańskiej oraz do Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Był zastępcą członka delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W wyborach 9 października tego roku startował z okręgu czterdziestego dziewiątego obejmującego powiaty białobrzeski, grójecki, kozienicki i przysuski. Uzyskując 43% poparcia, został po raz trzeci wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2003 r. należy do partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Jest członkiem radomskiego zarządu regionalnego Prawa i Sprawiedliwości, rady politycznej, a od stycznia tego roku – komitetu politycznego. Jest również członkiem komisji etyki partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Żona, Eliza, jest lekarzem pediatrą. Córka Marta ukończyła farmację i razem z mężem Łukaszem wychowuje synów Jana i Antoniego. Młodsza córka Anna jest psychologiem i z mężem Michałem wychowuje trzech synów: Macieja, Mariana i Piotra. Wysoka Izbo, Senat Rzeczypospolitej Polskiej powinien z należytą uwagą – bez nadmiernego pośpiechu, jak to było niestety w siódmej kadencji – pochylać się nad każdą ustawą, która do nas przychodzi. W dwudziestoletnim bilansie funkcjonowania Senatu na ponad dwadzieścia dwa tysiące uchwał, które podjęliśmy, prawie osiemnaście tysięcy weszło w życie, czyli zostało zaakceptowane przez Sejm. To świadczy o wadze i roli Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To świadczy również o jakości pracy nas senatorów, senatorów poprzednich kadencji, oraz o jakości pracy naszych legislatorów. Postawa senatora Stanisława Karczewskiego w ciągu dwóch poprzednich kadencji, jego poczucie odpowiedzialności i uczciwości, daje gwarancję godnego reprezentowania Senatu na tak zaszczytnym stanowisku, dlatego z pełną odpowiedzialnością rekomenduję Wysokiej Izbie na stanowisko marszałka Senatu senatora Stanisława Karczewskiego. Dziękuję. (Oklaski)
 • Dziękuję panu. Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru Marszałka Senatu. Przypominam, że Senat wybiera marszałka w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom takie karty. Informuję, że na karcie do głosowania można postawić co najwyżej jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x”, zostanie uznana za głos nieważny. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom, wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku „x”. Karta taka będzie liczona jako głos ważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie wyczytywani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać je do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa proszę o ich wypełnienie.
 • Tu jeszcze dla pani…
 • Jeszcze pani…
 • Rozmowy na sali
 • Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania? Tak jest. Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym, nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego. Proszę bardzo.
 • Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn
 • Wolniej trochę.
 • Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca
 • Troszkę wolniej.
 • Beata Gosiewska Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Jan Filip Libicki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski.
 • Dziękuję. Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję. Teraz proszę senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego. Zarządzam przerwę do godziny 18.40.
 • Przerwa w obradach od godziny 18 minut 25 do godziny 18 minut 42)