• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu. Informuję, że na wicemarszałków Senatu zostały zgłoszone następujące kandydatury: senatora Stanisława Karczewskiego, senator Marii Pańczyk-Pozdziej oraz senatora Jana Wyrowińskiego. Zgłoszenia kandydatów znajdują się odpowiednio w drukach nr 3, 4 i 5. Proszę senatora Grzegorza Czeleja o przedstawienie kandydatury pana senatora Stanisława Karczewskiego.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest sprawą oczywistą, że pożytek z przemówień krótkich i z przemówień długich jest taki sam, więc dzisiaj pozwolę sobie swoje przemówienie skrócić. Od dnia wczorajszego w życiorysie pana senatora Karczewskiego nastąpiła jedynie niewielka zmiana, wiążąca się z wczorajszym głosowaniem, więc jeżeli państwo pozwolicie, pominę cały element związany z życiorysem pana senatora. W demokracji większość wysiłków wszystkich partii idzie na udowodnienie, że inne partie nie potrafią rządzić, a przecież potrafią – to oczywiste. Myślę więc, że Senat stanie ponad sporami politycznymi, i sądzę, prezentując kandydaturę pana senatora Karczewskiego na wicemarszałka Senatu, że będzie on osobą, która będzie dążyła do zagwarantowania powagi Senatu. Swoim dotychczasowym postępowaniem w poprzednich kadencjach udowodnił, że jest osobą o podejściu konsyliacyjnym, uczciwą, wiarygodną i gwarantującą godne reprezentowanie powagi Senatu. Myślę i mam nadzieję, że pan senator Karczewski swoją osobą będzie gwarantował utrzymanie, wbrew pogłoskom medialnym, pieniędzy wspierających Polonię i Polaków mieszkających za granicą. Jak sądzę, będzie też dążył do tego, aby Senat – wbrew temu, co słyszeliśmy wczoraj – nie był jedynie maszynką do głosowania. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam państwu kandydaturę pana senatora Karczewskiego na wicemarszałka. Dziękuję. (Oklaski)
 • Dziękuję. Proszę senatora Marka Rockiego o przedstawienie kandydatury senator Marii Pańczyk-Pozdziej, a następnie o przedstawienie kandydatury senatora Jana Wyrowińskiego.
 • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić dwie kandydatury na stanowisko wicemarszałków. Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej urodziła się w lipcu 1942 r. w Tarnowskich Górach. W 1968 r. ukończyła filologię polską na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W latach sześćdziesiątych pracowała jako nauczycielka w szkołach tarnogórskich. Od 1971 r. jest dziennikarką Radia Katowice. W swej pracy dziennikarskiej zawsze zabiegała o godne i właściwe miejsce śląskiej kultury oraz języka gwarowego w dziedzictwie kultury narodowej. Etos pracy i wartości moralne charakterystyczne dla Ślązaków, a przede wszystkim ich język, stały u podstaw konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, którego pani senator jest inicjatorką. W tym roku była dwudziesta pierwsza edycja tego konkursu. Dwukrotnie, w 1998 r. i w 2004 r., konkurs ten był organizowany w Teksasie dla tamtejszych potomków śląskich osadników. Laureaci tych konkursów, blisko stuosobowa grupa, tworzą formację „Po naszymu Czelodka” propagującą śląski folklor i dialekt. Pani senator jest też autorką cyklu programów „Sobota w Bytkowie” emitowanego w latach 1993–1999 w Telewizji Katowice. Zasiada w jury licznych konkursów o charakterze regionalnym, organizowanych w województwach śląskich i opolskich. Za swoją pracę dziennikarską i społeczną propagującą Śląsk i Ślązaków była wielokrotnie nagradzana. Odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także medalem Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W październiku 2010 r. odebrała w Polskim Radiu najwyższą nagrodę – Złoty Mikrofon, a w styczniu tego roku za propagowanie kultury śląskiej została uhonorowana platynowym laurem „Pro publico bono”. Jest honorową Ślązaczką i honorową obywatelką swoich Tarnowskich Gór. W latach 2002–2005 była radną Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Senacie szóstej kadencji pani senator była członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Jako senator siódmej kadencji była członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W tegorocznych wyborach uzyskała najlepszy wynik wśród śląskich senatorów Platformy Obywatelskiej i będzie sprawowała tę funkcję po raz trzeci. Jest bezpartyjna. Jest mężatką, ma córkę. Pan senator Jan Wyrowiński urodził się w sierpniu 1947 r. w Brusach na Kaszubach. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, w 1971 r. ukończył studia w dziedzinie automatyki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym tej politechniki. W 1979 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie mikrokomputerowego sterowania obiektami przemysłowymi. W latach 1971–1992 pracował w Resortowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki „Chemoautomatyka” przy Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. W latach 2001–2005 był stałym ekspertem sejmowej Komisji Skarbu Państwa. W latach siedemdziesiątych jako działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej. W latach 1980–1991 był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1980–1981 był członkiem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym był internowany w Potulicach i w Strzebielinku. Jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet”. Obecnie przewodniczy radzie tej fundacji. W Sejmie dziesiątej, a następnie pierwszej i drugiej kadencji był członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie dziesiątej kadencji był także członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego. W Sejmie pierwszej kadencji był członkiem Komisji Przekształceń Własnościowych, a w Sejmie drugiej kadencji – zastępcą przewodniczącego tej komisji. W Sejmie trzeciej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Sejmie piątej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W minionej kadencji Senatu był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej i członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej. Należy do Platformy Obywatelskiej, jest przewodniczącym Koła Platformy Obywatelskiej w Toruniu. Jest wdowcem, ma dwoje dzieci. Gorąco polecam państwu te dwie kandydatury zgłoszone przez klub Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 • Dziękuję Panie Senatorze. Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu. Przypominam, że Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków.
 • Ja mam pytanie… Czy jest taka procedura, że można zadać pytanie?
 • Jest po prostu inaczej niż w Sejmie…
 • Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu. Przypominam, że Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia wręczą państwu senatorom takie karty. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego można postawić najwyżej trzy znaki „x”. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom – wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku „x”. Karta taka będzie liczona jako głos ważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart. Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania? Tak. Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym, nazwisk senatorów. Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu tych nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.
 • Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca Beata Gosiewska Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Jan Filip Libicki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski.
 • Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
 • Rozumiem, że wszyscy. Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego. Zarządzam przerwę do godziny 15.20.
 • Przerwa w obradach od godziny 14 minut 50 do godziny 15 minut 22)