• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 170, a sprawozdania komisji w drukach nr 170A i 170B. Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Józefa Zająca, o przedstawienie sprawozdania komisji.
 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia bieżącego roku debatowała nad ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. Na wstępie chciałby przypomnieć, iż ustawa o systemie informacji oświatowej, która weszła w życie 30 kwietnia 2012 r., zasadniczo zmieniła strukturę, organizację oraz zasady działania dotychczas funkcjonującego systemu informacji oświatowej. Gromadzenie danych o szkołach, placówkach oświatowych, uczniach i nauczycielach w nowym systemie informacji oświatowej rozpocznie się w sierpniu 2012 r., a już w kwietniu 2013 r. system ten osiągnie wszystkie przewidziane w ustawie elementy funkcjonalności. Od 2013 r. nastąpi odejście od formuły gromadzenia danych zbiorczych dotyczących działalności szkół i placówek oświatowych na rzecz gromadzenia danych jednostkowych, w tym danych o uczniach i nauczycielach. Dane zgromadzone w tym systemie będą wykorzystywane do podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zakłada się, że konstrukcja nowego systemu informacji oświatowej zwiększy przejrzystość i efektywność wydatkowania środków publicznych w systemie oświaty. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw jest wynikiem uwag dotyczących anonimowości gromadzenia w systemie informacji oświatowej danych osobowych uczniów korzystających z przewidzianych w prawie oświatowym form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała opinię, w tym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proponowane zmiany odnoszą się więc głównie do kwestii zwiększenia anonimowości gromadzonych w systemie informacji oświatowej danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wyrazem tego jest między innymi uchylenie przepisu mówiącego o tym, iż gromadzenie danych w przedstawionym zakresie ma charakter jednostkowy, czyli pozwalający na łatwą identyfikację ucznia. W miejsce tego proponuje się gromadzenie tych danych według liczby uczniów, którym przedszkole, szkoła lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna udzieliła określonej formy pomocy. Proponowane zmiany oznaczają konieczność modyfikacji rozdziału 2 ustawy o informacji oświatowej dotyczącego rodzaju i zakresu gromadzonych danych oraz rozdziału 3 dotyczącego przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Przyjęte rozwiązanie odnoszące się do gromadzenia danych o uczniach mają zapewnić rzetelność informacji, które generują szczególne wydatki ze środków publicznych. Projekt ustawy zawiera również zmiany o charakterze uzupełniającym oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące. Dotyczą one między innymi zasady tworzenia lokalnych baz danych szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Chodzi także o zmianę dostosowująca ustawę do ustawy o działalności leczniczej i określenie trybu nadawania numeru REGON zespołom szkół i placówek oświatowych oraz inne. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2012 r. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, stojąc na stanowisku, iż nowy system informacji oświatowej stanowić będzie ważne narzędzie w efektywnym zarządzaniu systemem oświaty, wnosi o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie! W dniu 1 sierpnia bieżącego roku Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na swoim posiedzeniu rozpatrywała ustawę, którą Sejm przyjął w dniu 27 lipca 2012 r. – ustawę o zmianie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została wniesiona przez Radę Ministrów w trybie pilnym. Mam przyjemność w imieniu komisji wnosić o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Mam pytanie do pana senatora Zająca. Jak rozumiem, zgodnie z tym projektem ustawy skreślony zostaje inkryminowany art. 18, który był powszechnie krytykowany. Krytyka ta dotyczyła zbierania tak zwanych danych wrażliwych dotyczących ewentualnych konsultacji psychologiczno-psychiatrycznych ucznia, jeżeli takowe były podejmowane w poradni. Tak? Czy on będzie skreślony w całości, czy skreślona będzie tylko część tego zapisu? Bo nie bardzo mam wiedzę na ten temat…
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Jeszcze pan senator Konopka. Proszę bardzo.
 • Dziękuję, Panie Marszałku. Ja chciałbym zapytać sprawozdawcę, pana senatora Zająca, jakie były powody nowelizacji tej ustawy. Czy system informacji oświatowej w tym zakresie się nie sprawdził, czy był wadliwy? Dziękuję.
 • Proszę bardzo, Panie Senatorze.
 • Na pierwsze pytanie mogę odpowiedzieć tak, że na posiedzeniu komisji szczegółowo nie dyskutowaliśmy nad tym punktem, ale jest zrozumiałe, że takie praktyki, o jakich mowa, na pewno nie będą mieć miejsca. Poza tym wprowadzono tam system utajniający gromadzone dane dotyczące uczniów i nauczycieli.
 • Ale czy ten artykuł jest skreślony, czy nie?
 • Jest, jest.
 • Jest skreślony? Oj, to przepraszam. Dobrze, teraz drugie pytanie.
 • Senator Konopka pytał o przyczyny zmian. Panie Senatorze…
 • …niech pan powtórzy pytanie.
 • Jakie są przyczyny nowelizacji tej ustawy? Czy dotychczas system informacji oświatowej, jak by to powiedzieć, nie zadziałał, nie funkcjonował, czy też realizacja była zła?
 • I pan senator Jackowski, jeszcze raz.
 • Jeszcze jedno pytanie. Czy w sytuacji, gdyby ta ustawa nie weszła w życie w dniu 31 sierpnia 2012 r. – ja mówię w tej chwili hipotetycznie – i gdyby w stanie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywała ustawa, która jest w tej chwili nowelizowana, a więc gdyby pozostał w całości ten art. 18, państwowe struktury oświatowe byłyby w stanie od 1 września gromadzić te dane wrażliwe, czy nie? Po prostu czy ten system informacji oświatowej jest gotowy, czy nie? Dziękuję.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
 • Odnośnie do pierwszego pytania powiem tak: ta szybkość działania była podyktowana koniecznością zmiany sposobu gromadzenia danych w bazie, dlatego że było dosyć dużo zastrzeżeń, oraz wprowadzeniem pełnego funkcjonowania tego systemu. Tak więc w zasadzie powód był głównie techniczny. I temu służy tak szybka procedura wprowadzenia tej ustawy.
 • Dziękuję. Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
 • Ja zadałem pytanie panu senatorowi sprawozdawcy o to, co będzie, jeżeli 31 sierpnia znowelizowana ustawa nie wejdzie w życie i zostanie ten art. 18. Czy systemy komputerowe będą przygotowane do gromadzenia danych wrażliwych o uczniach? Taki był sens mojego pytania. Dziękuję bardzo.
 • Według mnie, gdyby ta ustawa nie weszła w życie, to spowodowałoby to ogromne opóźnienie, dlatego że system pracy oświaty jest, że tak powiem, roczny. A przygotowanie do funkcjonowania nowego systemu jest podyktowane tym, żeby on zadziałał jak najszybciej, usuwając te mankamenty, które były w starym systemie – to między innymi oczywiście. Tak więc poprzednie pytanie dotyczyłoby tych zagadnień, o które tutaj chodziło.
 • Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Dziękuję panu, Panie Senatorze.
 • Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister edukacji narodowej. Czy pan minister Sławecki pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
 • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Rozumiem, że znaczna część senatorów nie brała udziału w posiedzeniach tych dwóch komisji, ze zrozumiałych względów, dlatego też pozwolę sobie przedstawić kilka wyjaśnień, które, jak myślę, rozwieją wątpliwości. Otóż chciałbym stwierdzić, że tak – art. 18 zostanie wykreślony. Te tak zwane dane wrażliwe pozostaną, że tak powiem, tylko na dole i oczywiście nie będą mogły zostać przekazane wyżej bez zgody rodziców. Generalnie celem tej nowelizacji jest anonimizacja tak zwanych danych wrażliwych, chociaż na wszystkich etapach procedowania główny inspektor ochrony danych osobowych akceptował akceptował również poprzedni system zbierania tych informacji. Rodzi się zatem pytanie, po co ta nowela. W związku z tym, że chcemy budować cały system, w którym kwestia danych z poradni, tak zwanych danych wrażliwych, to jest tylko jeden niewielki element systemu, bo ten system będzie zbierał dane chociażby o metrażu placówek, o liczbie uczniów… On jest niezmiernie potrzebny przede wszystkim samorządom, żebyśmy mówili tym samym językiem, bazując na tych samych danych, które będą centralnie gromadzone, chodzi o liczbę uczniów, rodzaj schorzeń, bo za tym idą konkretne pieniądze. Do tej pory często było tak, że zbieraliśmy te dane w różny sposób, a to przez kuratoria, a to przez Główny Urząd Statystyczny, a to poprzez stary system informacji oświatowej, bo dzisiaj funkcjonuje stary system. Ten stary system ma kilka szczebli. Jest i na dole, na szczeblu samorządu, i na szczeblu kuratorium, i na szczeblu centralnym. Teraz będzie jedna baza, która będzie dostępna wszystkim, oczywiście wszystkim upoważnionym. To jest niezmiernie ważne dla liczenia subwencji oświatowej. Jeśli chodzi o sprawę, o której dzisiaj dyskutujemy, rząd zdecydował… Ten system jeszcze nie wszedł w życie, więc chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę zbieranie danych… Mówię o tym, bo padło pytanie pana senatora Jackowskiego o to, co by było gdyby, jeśli się zakłada, że Wysoka Izba wniesie poprawki, czy będzie wtedy opóźnienie legislacyjne. W tej sytuacji funkcjonowałby on według ustawy, która została przyjęta w ubiegłym roku. Tak naprawdę zbieranie tych danych, ich gromadzenie rozpoczęłoby się od 1 stycznia 2013 r. Dlatego nie byłoby jakiejś luki prawnej czy sytuacji, w której nie zadziałałby system. System jest budowany, system działa i chcemy, żeby ten system był stabilny, żeby go nie zmieniać po wejściu w życie, bo to jest spora komplikacja. Chciałbym jeszcze powiedzieć o kwestiach dotyczących zabezpieczenia danych w tym systemie. One są zabezpieczone według najnowszych wymogów techniki, oczywiście było to konsultowane z odpowiednimi służbami, które to opiniują. Bezpieczeństwo danych w systemie informacji oświatowej będzie zapewnione poprzez wykorzystanie zabezpieczeń programowych, sprzętowych oraz zabezpieczeń fizycznych. Takie są trzy elementy zabezpieczeń, które zostały tu wprowadzone. Było jeszcze pytanie o to, dlaczego rząd się zdecydował. Część stowarzyszeń rodziców, nie wierząc w zapewnienia, że ten system będzie szczelny, że nic się nie wydostanie… Ja twierdzę z pełną odpowiedzialnością, że to jest system szczelny, jednak część posłów opozycji uznała, że te dane powinny pozostać na dole, a do centralnego systemu powinna być przekazywana jedynie informacja o liczbie uczniów i o rodzajach orzeczeń, nie będzie tam nazwiska ani numeru PESEL. To jest ta różnica. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
 • Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Panie Ministrze, może pan jeszcze chwilę pozostanie.
 • Tak, proszę.
 • Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Pan senator Jackowski się zgłasza. Proszę bardzo.
 • Dziękuję, Panie Marszałku. Obiecuję, że krócej niż minutę będzie trwało zadawanie przeze mnie pytania. Ono jest proste i krótkie. W jakim stopniu złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego między innymi inkryminowanego art. 18 i zbierania danych wrażliwych, spowodowało, że rząd postanowił wystąpić z nowelizacją? Chodzi o to, żeby ten temat, który wywołał ogólne wzburzenie społeczne i dotyczył w ogóle ochrony praw człowieka, godności ludzkiej… itd. Dziękuję.
 • Panie Senatorze…
 • Przepraszam, czy mam odpowiadać, czy poczekać na inne pytania?
 • Dobrze. Panie Senatorze, z pełnym szacunkiem, ale ja nad tą ustawą pracowałem w poprzedniej kadencji jako przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Znam całą dyskusję i oczywiście prawdą jest to, że pan poseł Ujazdowski podawał w wątpliwość te sprawy, o których mówimy; prawdą jest też to, że grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale to wszystko nie miało bezpośredniego wpływu na decyzję rządu. Oczywiście dzisiaj, gdy zmienimy te dane, prawdopodobnie wiele zapisów, wniosków Trybunału Konstytucyjnego stanie się bezprzedmiotowych. A naszym głównym celem jest to, żeby ten system ruszył, żeby nie trzeba go było nowelizować za jakiś czas, na przykład gdyby Trybunał Konstytucyjny nakazał wykreślenie określonych zapisów. Przychylamy się do opinii wielu środowisk rodziców, chociaż, co jeszcze raz podkreślam, według opinii tych, którzy mają na ten temat bardzo dużą wiedzę… Główny inspektor ochrony danych osobowych nie widział niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o wypływ tych danych wrażliwych. Jeśli zrobimy tę nowelizację, to, jak myślę, system ruszy i będzie służył przede wszystkim samorządom. I taki jest cel. Dziękuję.
 • Dziękuję. Pani senator Gosiewska. Proszę bardzo.
 • Chciałabym zapytać, jakie były zastrzeżenia głównego inspektora ochrony danych osobowych, bo, jak wiem, było wiele wątpliwości. Czy mógłby pan nam to przybliżyć? Dziękuję bardzo.
 • Pani Senator, wczoraj główny inspektor ochrony danych osobowych był gościem obu komisji i wypowiadał się na ten temat. Zacytuję pismo od głównego inspektora ochrony danych osobowych, które wpłynęło do nas, do ministerstwa i w którym jest napisane: „uprzejmie informuję, iż do wyżej wymienionego projektu z punktu widzenia przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych uwag nie zgłaszam”. Podpisano: generalny inspektor ochrony danych osobowych doktor Wojciech Wiewiórowski.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
 • Nie jestem senatorem, ale…
 • Przepraszam. Dziękuję, Panie Ministrze. Nie widzę więcej zgłoszeń. Otwieram dyskusję. Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza Wiatra.
 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie! Jak pamiętamy, ustawa o systemie informacji oświatowej budziła rok temu ogromne kontrowersje, ogromne emocje, ponieważ, jak się wydawało, gromadzone w systemie dane osobowe powiązane z danymi personalnymi uczniów, a nie tylko statystykami, powodują spore zagrożenie. Chodzi o to, że z jednej strony narusza się pewną prywatność i to w obszarze niezwykle wrażliwym, a z drugiej strony pozyskanie tych danych może stanowić pokusę dla wielu podmiotów. Rzeczywiście wniosek w tej sprawie wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego i wczoraj na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu odniosłem wrażenie, że miało to istotny wpływ na modyfikację omawianej ustawy. Ale może było to moje subiektywne wrażenie. Muszę powiedzieć, proszę państwa, że zarówno w odniesieniu do tej ustawy, jak i następnej, której dotyczy drugi punkt naszego posiedzenia, jesteśmy w niezwykle niekomfortowej – żeby nie powiedzieć: złej – sytuacji przymusu czasowego. Chodzi o to, że wiemy o tym, iż w sierpniu Sejm już nie będzie obradował, a ustawa powinna wejść w życie nie później niż 31 sierpnia, bo jeśli nie wejdzie w życie, to – zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą – od 1 września powinny być zbierane właśnie te wrażliwe dane osobowe, których zakres jest istotnie ograniczany w ramach tej modyfikacji, zgodnie zresztą z oczekiwaniami wyrażonymi zarówno wtedy, kiedy przyjmowano tę ustawę w Sejmie i Senacie, jak i w wielu głosach rodziców. A modyfikacja ta ma wady prawne, o czym legislatorzy Senatu poinformowali nas w stosownej opinii – leży ona na ławach senatorskich. Otóż ustawa posługuje się pojęciami… Art. 74 ust. 1 pkt 4 wprowadza pojęcia i czynności niezdefiniowane w ustawie. I tłumaczenie przedstawicieli ministerstwa, że te pojęcia są zdefiniowane w aktach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniach, nie jest wystarczającym uzasadnieniem takiego ich wprowadzania. Oczywiście przywołano tutaj urząd ochrony danych osobowych. No, Panie Ministrze, pamiętamy wczorajszą wypowiedź inspektora danych osobowych, który jakby rozwijał swoje stanowisko – ja przez grzeczność nie będę tego przytaczał. Powstaje oczywiście pytanie, czy taki centralny system jest potrzebny. Muszę powiedzieć, że to jest oczywiście szerszy problem, który w ostatnich miesiącach jakby przetacza się przez nasze społeczeństwo. Bo, z jednej strony, mówimy o demokracji, o rozwoju tej demokracji, o ochronie praw osobistych obywateli, a z drugiej strony coraz częściej wkraczamy w te prawa i one są w jakiś sposób ograniczane czy, powiedziałbym, nadwyrężane. Przypomnę tu problem dużego poruszenia społecznego wokół ratyfikacji ACTA. Zatem trzeba tutaj powiedzieć, że podejście do tego typu danych i do tego typu problemów, dotyczących praw osobistych i funkcjonowania społeczeństwa, jest bardzo nierówne. A wiemy o tym, że nowoczesne technologie powodują, iż po włożeniu pendrive’a do stosownego interface’u, tudzież po kliknięciu jednego przycisku klawiatury można dokonać transferu ogromnej ilości danych, nad którymi stracimy kontrolę. Dlatego muszę powiedzieć, że ta inna filozofia, inne podejście do omawianego problemu też zasługiwałyby na jakąś uwagę, tym bardziej że wiemy o tym, iż żaden system informatyczny nigdy nie jest w 100% bezpieczny. Trudno oczekiwać od inspektora danych osobowych, by wypowiadał się na temat bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ja akurat jestem informatykiem i dla informatyka jest oczywiste, że nie ma w 100% odpornych systemów informatycznych. A trzeba jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w tym obszarze jest też człowiek, jest wielu ludzi, którzy wprowadzają te wszystkie dane. I oczywiście wierzymy w ich etyczne postępowanie, ale są tu pewne zagrożenia, ponieważ te dane są niezwykle interesujące, na przykład dla firm farmaceutycznych, i mogą być wykorzystane do różnych celów marketingowych. Dlatego też jest tutaj potrzebna pewna ostrożność. Ja złożyłem stosowne poprawki. Nie chciałbym się tutaj nad nimi pochylać, bo to jest odrębny temat, ale pewne wątki, które państwu przedstawiłem, pokazują szerszy kontekst sytuacji związanej z tą ustawą. Bardzo dziękuję za uwagę.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
 • Pan minister chce coś powiedzieć.
 • Za chwilę, Panie Ministrze. Dobrze? Dla porządku informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Kazimierz Wiatr. Zamykam dyskusję. Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się do złożonych wniosków? Proszę bardzo, Panie Ministrze.
 • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego, pana senatora Wiatra, który był uprzejmy użyć określenia, że ta ustawa jest obciążona wadą prawną. Pozwolę sobie zacytować dwie opinie. Pierwsza to opinia Biura Legislacyjnego Senatu, która została skierowana do nas, do rządu. Cytuję: „biorąc powyższe pod uwagę wydaje się zasadnym wyjaśnienie intencji ustawodawcy”. Biuro Legislacyjne Senatu nie podnosiło więc tematu obciążenia wadą prawną, tylko mówiło o wyjaśnieniu intencji i ta sprawa została podniesiona w komisji. W międzyczasie Biuro Prawne ministerstwa i Biuro Legislacyjne wyjaśniło te intencje, ja je zaraz podam… Złożyliśmy te wyjaśnienia w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi art. 84 ust. 1 pkt 3 i 4, przedstawionymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. A więc ustawa nie reguluje, na jakich zasadach odwołuje się upoważnienia, o których mowa w art. 84 ust. 1 pkt 3–4 projektu, ponieważ mają tu zastosowanie zasady ogólne dotyczące odwoływania pełnomocnictwa. Nie ma potrzeby określania przesłanek odwołania upoważnień i podmiotów właściwych, które odwołują upoważnienia. Ze względu na rozwiązania techniczne, według jakich funkcjonuje system informacji oświatowej, cofnięcie upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu w przypadku odwołania upoważnienia, o którym mowa w art. 84 ust. 1 pkt 3–4 projektu, będzie czynnością techniczną. I takie wyjaśnienia Biuro Legislacyjne Senatu przyjęło. Proszę również Wysoką Izbę o przyjęcie tych wyjaśnień. Dziękuję.
 • Dziękuję. Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania. Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.