• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych. Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 167, a sprawozdanie komisji znajdą państwo senatorowie w druku nr 167A. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę większości, pana senatora Andrzeja Owczarka. Będzie on reprezentował te same komisje, które zajmowały się ustawą, której rozpatrywanie zakończyliśmy przed chwilą, czyli Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Gospodarki Narodowej. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
 • Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo Senatorowie! Mam ten zaszczyt i przyjemność, że w tej chwili będę omawiał przebieg posiedzenia dwóch komisji, które jednogłośnie przyjęły tę ustawę. Myślę więc, że nie wywołam takich emocji, jakie były w przypadku poprzedniej ustawy. Posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się 1 sierpnia 2012 r. i poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych uchwalonej przez Sejm w dniu 27 lipca bieżącego roku. Jest ona przedłożeniem rządowym, a jej celem jest wprowadzenie do porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, zwanej dyrektywą ITS. W art. 4 ustawy wprowadzone zostaje osiem definicji zawartych w wyżej wymienionej dyrektywie, które do tej pory w polskim prawie nie były stosowane. Dyrektywa nie narzuca państwom członkowskim Unii Europejskiej wdrażania aplikacji i usług ITS, jednakże w przypadku wdrożenia państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia stosownych specyfikacji i ram przyjętych przez Komisję Europejską. Chodzi między innymi o zasady skuteczności, opłacalności, proporcjonalności, wspierania ciągłości usług ITS i spójności w ramach Unii Europejskiej. Ustawa wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania techniczne oraz sposoby wdrażania aplikacji i usług ITS zgodnie z przyszłymi specyfikacjami, które będą dopiero opracowane przez Komisję Europejską. Ustawa wejdzie w życie po trzydziestu dniach od dnia ogłoszenia. Biuro Legislacyjne zgłosiło dwie propozycje poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowujące, które nie zostały podtrzymane przez żadnego z senatorów, w związku z czym nie były przegłosowane. Biorąc pod uwagę fakt, iż Polska jest bardzo zapóźniona w stosowaniu ITS – w całym kraju wdrażany jest jedynie elektroniczny system poboru opłat na autostradach – a wprowadzenie tej aplikacji poprawi jakość usług transportowych, a szczególnie zmniejszy zatory, zwiększy bezpieczeństwo, ograniczy emisję zanieczyszczeń oraz zwiększy efektywność energetyczną, rekomenduję w imieniu połączonych komisji przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać pytania trwające nie dłużej niż minutę. Nie widzę chętnych. Zatem, Panie Senatorze, bardzo dziękuję. Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Czy przedstawiciel rządu, pan minister Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w tymże ministerstwie, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
 • Proszę o jej przyjęcie. Na posiedzeniu połączonych komisji nie było co do tej ustawy ani jednego sceptycznego głosu.
 • Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytania panu ministrowi? Są tacy senatorowie. Pan senator Zając.
 • To proszę poczekać. Szanowni Państwo, nie ma chętnych do zadania pytania. Zatem otwieram dyskusję. Do głosu zapisał się pan senator Zając. Bardzo proszę, Panie Senatorze, o skorzystanie z prawa zabrania głosu.
 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie! Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zawarty w druku nr 167 stanowi implementację na grunt prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, zwanej dalej dyrektywą ITS. W nawiązaniu do treści projektu nowelizacji ustawy należy stwierdzić, co następuje… Po pierwsze, prace nad implementacją dyrektywy prowadzone są przez parlament z opóźnieniem. W art. 18 dyrektywy zatytułowanym „Transpozycja” czytamy bowiem, co następuje: Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 27 lutego 2012 r. Po drugie, choć stosowanie aplikacji ITS oraz usług ITS w poszczególnych krajach członkowskich będzie fakultatywne, a decyzje w zakresie ich stosowania będą należały w Polsce do kompetencji poszczególnych zarządców dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, należy uznać inicjatywę Parlamentu Europejskiego i Rady jako cenną, bo zmierzającą do unifikacji w ramach wspólnoty aplikacji ITS i usług ITS. Po trzecie, należy wyrazić żal, że dyrektywa nie jest kompletna. Zasady dotyczące specyfikacji i wdrażania ITS, o których mowa w załączniku nr 2 do dyrektywy, na podstawie których będą mogły być wydane krajowe przepisy wykonawcze, o których mowa w art. 43a ust. 3 projektu ustawy, zostaną wydane przez Komisję Europejską dopiero 27 lutego 2013 r., o czym jest mowa w art. 6 ust. 2 dyrektywy. Po czwarte, proponowany w projekcie ustawy zakres implementacji dyrektywy na grunt ustawy o drogach publicznych został ograniczony w sposób dla mnie niezrozumiały. Oto bowiem w art. 4 dyrektywy zatytułowanym „Definicje” zawarto osiemnaście pojęć słownika ustawowego, tymczasem do projektu polskiej ustawy, to jest art. 4 pkty 33–40 projektu nowelizacji, przetransponowano jedynie osiem. Pominięto zatem dziesięć następujących pojęć ustawowych z dyrektywy: dostawca usług ITS, urządzenie nomadyczne, platforma, architektura, zgodność, dane o drogach, dane o ruchu, dane o podróży, specyfikacja oraz norma. Tożsamość pojęciowa regulacji europejskich i krajowych jest jednym z podstawowych warunków zgodności prawa krajowego z prawem europejskim. Dlatego uważam, że cytowane wyżej zawężenie słownika pojęciowego jest nieuzasadnione. Najprawdopodobniej wszystkie z osiemnastu definicji wymienionych w dyrektywie będą wykorzystywane w wydanych przez KE specyfikacjach i innych aktach wykonawczych do dyrektywy. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Rozumiem, że to są poprawki. Tak?
 • Chciałbym, żeby tak je potraktować.
 • Ale czy one są tak sformułowane, że można je wprost…
 • Chyba trzeba by dopiero ułożyć… To są uwagi, powiedzmy.
 • No ale w zasadzie w tej chwili mija termin zgłaszania poprawek. W związku z tym, Panie Senatorze, jeśli nie są one odpowiednio przygotowane, to ja nie mogę ich przyjąć. Te uwagi nie mają charakteru poprawek. Jak rozumiem, są to pewne założenia.
 • Nie założenia, tylko uwagi, powiedziałbym, techniczno-merytoryczne.
 • Rozumiem, ale nie mają wprost charakteru poprawek legislacyjnych. W związku z tym nie mogę ich przyjąć w tej chwili. Dziękuję bardzo. Jednocześnie pragnę poinformować, że została zgłoszona poprawka przez pana senatora Dobkowskiego. Tak, Panie Senatorze?
 • Został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym. Proszę zatem Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.