• Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. W przewie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie znajdą państwo senatorowie w druku 170Z. Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Józefa Zająca, o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na wspólnym powiedzeniu w dniu 2 sierpnia rozpatrzyły wniosek zgłoszony w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw i przedstawiają Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
  • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
  • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Bardzo proszę o poparcie poprawek, wniosków mniejszości. Realizują one wiele postulatów rodziców w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Czy pan senator sprawozdawca Andrzej Pająk chce jeszcze zabrać głos?
  • Dziękuje bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 91 obecnych senatorów 61 głosowało za, 29 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.