• Proszę teraz senatora sekretarza o odczytanie tego komunikatu.
  • Pierwsze posiedzenia komisji senackich, zwołane w celu wyboru kandydatów na przewodniczących, odbędą się według następującego harmonogramu. Godzina 13.30: Komisja Spraw Zagranicznych – sala nr 217; Komisja Gospodarki Narodowej – sala nr 182; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sala nr 179; Komisja Ustawodawcza – sala nr 176. O godzinie 13.50: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – sala nr 217; Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – sala nr 182; Komisja Zdrowia – sala nr 179; Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – sala nr 176. Godzina 14.10: Komisja Spraw Unii Europejskiej – sala nr 217; Komisja Kultury i Środków Przekazu – sala nr 182; Komisja Środowiska – sala nr 179; Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – sala nr 176. I godzina 14.30: Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – sala nr 217; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – sala nr 182; Komisja Obrony Narodowej – sala nr 179. Dziękuję.
  • Dziękuję. Szanowni Państwo, w celu zaopiniowania kandydatów na przewodniczących, którzy zostaną zgłoszeni przez komisje, marszałek Senatu zwołuje posiedzenie Konwentu Seniorów. Odbędzie się ono dwie godziny po zarządzeniu przerwy w obradach. Informuję również, że bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Konwentu Seniorów w sali nr 176 odbędzie się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która przygotuje projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Zarządzam przerwę do godziny 16.00.
  • Przerwa w obradach od godziny 13 minut 24 do godziny 16 minut 01)