• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 7. Informuję, że do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: senator Mieczysław Augustyn, senator Przemysław Jacek Błaszczyk, senator Stanisław Karczewski, senator Andrzej Kazimierz Misiołek, senator Rafał Klemens Muchacki, senator Krzysztof Marek Słoń, senator Grażyna Anna Sztark. Przystępujemy do głosowania w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Informuję, że zgodnie z Regulaminem Senatu głosowanie w sprawie powołania składu komisji senackich przeprowadza się przy użyciu aparatury elektronicznej. Polega ono na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki. Przystępujemy do głosowania…
  • Proszę bardzo, Pani Senator.
  • Panie Marszałku, chciałabym wycofać swoją kandydaturę z tej komisji.
  • Oczywiście przyjmujemy to wycofanie. W związku z tym głosujemy nad składem komisji – już bez pani senator Sztark.
  • Może pan marszałek jeszcze raz go odczyta.
  • Odczytam jeszcze raz. Do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: pan senator Mieczysław Augustyn, pan senator Przemysław Jacek Błaszczyk, pan senator Stanisław Karczewski, pan senator Andrzej Kazimierz Misiołek, pan senator Rafał Klemens Muchacki i pan senator Krzysztof Marek Słoń. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym projektem uchwały. Proszę pobrać karty do głosowania. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”. Kto się wstrzymał? Przycisk „wstrzymuję się”. Proszę o wyniki. Na 90 senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 1) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Szanowni Państwo, informuję, że za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja wybierze kandydata na przewodniczącego komisji. Zgodnie z Regulaminem Senatu zwołuję pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176. Jednocześnie informuję, że zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów, które odbędzie się dwadzieścia minut po ogłoszeniu przerwy. Zarządzam przerwę do godziny 10.40.
  • Przerwa w obradach od godziny 10 minut 06 do godziny 10 minut 42)