• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która wybrała kandydata na przewodniczącego komisji. Wniosek w tej sprawie zawarty jest w druku nr 8. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na przewodniczącego komisji proponuje pana senatora Andrzeja Misiołka. Pragnę ponadto poinformować, że ze zgłoszoną kandydaturą zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował ją pozytywnie. Proszę pana senatora Rafała Muchackiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
  • Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Pan senator Andrzej Misiołek urodził się 30 listopada 1961 r. w Namysłowie. W roku 1985 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1992 r. uzyskał stopień doktora chemii, a w 2007 r. – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Pedagogiki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, a od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Inżynierii Środowiska i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Był asystentem, a następnie adiunktem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Potem pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Był prorektorem pełniącym obowiązki rektora, a następnie, w latach 2001–2005, rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda. Był dyrektorem do spraw organizacji i rozwoju oraz kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od 2005 r. pracuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, gdzie pełni funkcję prodziekana oraz jest kierownikiem Katedry Pedagogiki. Był redaktorem naukowym kwartalnika „Środowisko i Rozwój”, członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika naukowego „Problemy Ekologii”, członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Nauczyciel i Szkoła” oraz czasopisma naukowego „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”. Był pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Śląskie seminarium ochrony środowiska”, odbywającej się corocznie w Bytomiu, oraz współorganizatorem cyklicznej otwartej konferencji ekologicznej „Szukamy rady na odpady”. W roku 2011 został powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Narodowej Rady Ekologicznej. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Edukacji Ekologicznej. Autor trzech książek, współautor dwóch i redaktor siedmiu oraz autor i współautor ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w wielu krajach i w periodykach międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Stowarzyszenia na rzecz Wolnej Edukacji, współzałożyciel Bytomskiego Stowarzyszenia Konserwatystów i Liberałów. Należy do Platformy Obywatelskiej, jest członkiem zarządu regionu śląskiego tej partii. W Senacie siódmej kadencji był członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Środowiska. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego. Jest żonaty, ma troje dzieci. Jednogłośnie został zaopiniowany jako kandydat na przewodniczącego komisji. Dziękuję uprzejmie.
  • Dziękuję, Panie Senatorze. Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: panią senator Beatę Gosiewską, pana senatora Stanisława Gorczycę oraz pana senatora Przemysława Błaszczyka. Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać je do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa senatorów o ich wypełnienie.
  • Rozmowy na sali
  • Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Widzę, że tak. Proszę panią senator sekretarz Beatę Gosiewską o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów. Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.
  • Jan Filip Libicki Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski pan marszałek Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca Beata Gosiewska Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski
  • Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Wszyscy. Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego. Zarządzam przerwę do godziny 10.00…
  • Do 11.00.
  • Przerwa w obradach od godziny 10 minut 56 do godziny 11 minut 11)