• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich. Informuję, że w przerwie w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich, które wybrały kandydatów na przewodniczących tych komisji. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie jest zawarty w druku nr 10. Pragnę ponadto poinformować, że ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, i przedstawienie wniosku komisji w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.
 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na swoim trzecim posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnioski komisji w sprawie wyboru kandydatów na przewodniczących komisji i na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu przedstawia następujący projekt uchwały. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia dzisiejszego w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera: senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej, senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, senator Jadwigę Rotnicką na przewodniczącą Komisji Środowiska, senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia. Komisja na swoim posiedzeniu jednomyślnie przyjęła projekt tej uchwały i rekomenduje paniom i panom senatorom wybór wskazanych przewodniczących. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Obecnie poproszę przedstawicieli poszczególnych komisji o przedstawienie kandydatów na przewodniczących komisji. Proszę więc pana senatora Piotra Gruszczyńskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Mam zaszczyt zarekomendować w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych pana senatora Kazimierza Kleinę na przewodniczącego wymienionej komisji. Pan Kazimierz Kleina urodził się 21 lutego 1958 r. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz historię na tej uczelni. W 1996 r. ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego. W latach 1984–1990 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–1997 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku oraz prezesem gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 był członkiem kolegium redakcyjnego „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”. Jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001–2002 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 r. do 2005 r. był dyrektorem Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku. Od 2005 r. jest przewodniczącym Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku. Jest członkiem Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przez kilka kadencji był wiceprezesem Zarządu Głównego tej organizacji. W latach 1990–1993 piastował urząd burmistrza Łeby, w latach 1993–1996 – urząd wojewody słupskiego, a w latach 2002–2005 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. To senator dwóch kadencji oraz poseł jednej kadencji. Funkcję senatora pełnił w latach 1997–2001 oraz 2007–2011, a funkcję posła w latach 2005–2007. W Senacie czwartej kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorskiego tej partii. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Teraz proszę pana senatora Stanisława Jurcewicza o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.
 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej kandydaturę pana profesora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Pan profesor urodził się 6 marca 1949 r. w Poznaniu. Jest synem Janusza Ziółkowskiego, senatora pierwszej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1990 r. uzyskał tytuł profesora, a od roku 1993 jest profesorem zwyczajnym. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pracuje także w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W 2010 r. został wybrany na członka Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek. Wielokrotnie przebywał za granicą, wykładając na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Australii i Francji. Od 1996 r. do 2005 r. sprawował funkcję konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”. W roku 1990 był członkiem założycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów. W Senacie szóstej kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, a w Senacie siódmej kadencji – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Był wicemarszałkiem Senatu szóstej i siódmej kadencji. Przewodniczył powołanemu przez Prezydium Senatu zespołowi doradców do spraw zmian w prawie samorządu terytorialnego. Był inicjatorem i wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Jest żonaty, ma trzy córki. Dziękuję.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę pana senatora Mieczysława Gila o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić z upoważnienia Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” kandydaturę pana senatora Grzegorza…
 • W imieniu komisji, bo to komisja…
 • Proszę bardzo, Panie Senatorze.
 • Przepraszam, tak, rzeczywiście.
 • Występuje pan w imieniu komisji.
 • Ale jednocześnie jest kandydatem klubu… Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić w imieniu komisji kandydaturę pana senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego komisji. Urodził się on w Kraśniku w 1964 r. Jest absolwentem Akademii Medycznej, jest także doktorem nauk medycznych. Oprócz tego prowadził działalność wydawniczą. Ponadto ukończył podyplomowe studia z zarządzania i marketingu. Od dwudziestu lat jest, jak wspomniałem, wydawcą, autorem i współautorem wielu prac naukowych. I właśnie dlatego spełnia przyjęte kryteria na przewodniczącego komisji. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę pana senatora Michała Seweryńskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Pan senator Kazimierz Wiatr, senator szóstej i siódmej kadencji, urodził się w 1955 r. w Krakowie. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki, Elektroniki AGH. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. – doktora habilitowanego, a w 2002 r. – tytuł profesora. Był związany z opozycją demokratyczną. Od ponad trzydziestu lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży, był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r. W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Z powodu tej działalności był poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współtwórca duszpasterstwa harcerskiego, współorganizator, a później przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Nieprzerwanie od 1980 r. pracuje na AGH, obecnie jako profesor zwyczajny w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych. Od 2004 r. jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego „Cyfronet”. Jest również przewodniczącym ogólnopolskiej Rady Konsorcjum „Pionier”, członkiem rady i zespołu sterującego Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych, jest także przewodniczącym programu PL-Grid, w ramach którego zbudowano w „Cyfronecie” największy w Polsce komputer „Zeus”, jeden ze stu najszybszych komputerów na świecie. Jest specjalistą w zakresie komputerowego sterowania procesami systemów wieloprocesorowych i rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych. Jest autorem dwunastu książek naukowych i ponad dwustu artykułów i referatów naukowych, pięciu patentów, trzydziestu siedmiu wdrożeń w przemyśle. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W Senacie szóstej i siódmej kadencji był przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był inicjatorem i przewodniczącym Senackiego Zespołu do spraw Wychowania Młodego Pokolenia oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju. Zainicjował powstanie Tarnowskiego Towarzystwo Naukowe i współtworzył je, jest jego prezesem. Żonaty, ma troje dzieci. Dziękuję.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę senatora Roberta Mamątowa o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 • Jeszcze jedna komisja była wcześniej.
 • Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
 • Dobrze, ale proszę… Trochę zmieniłem kolejność.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji chciałbym zaproponować pana senatora Michała Seweryńskiego. Pan profesor Michał Seweryński był rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Przewodniczył także komisji legislacyjnej prawa pracy. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, wykładowca na wielu uczelniach polskich i zagranicznych, profesor prawa pracy polskiego i europejskiego. Dziękuję.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę pana senatora Henryka Górskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Senator Władysław Ortyl urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej imienia Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, specjalność: konstrukcje lotnicze. W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. W latach 1992–1998 pełnił funkcję prezesa zarządu agencji rozwoju regionalnego. W latach 1998–2005 był radnym sejmiku województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa podkarpackiego. Zajmował się między innymi oprogramowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2001–2003 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie. W latach 2005–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ukończył wyższy kurs w zakresie obrony w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Senator szóstej, siódmej i ósmej kadencji. Żonaty, ma dwoje dzieci i troje wnucząt. Członek Prawa i Sprawiedliwości. To tyle. Dziękuję.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę panią senator Annę Aksamit o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadło mi w udziale przedstawianie rekomendacji pana senatora Mieczysława Augusta na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Augustyna, przepraszam. Urodzony jest w 1955 r. W 1978 r. otrzymał tytuł magistra na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 r. w Centrum Doskonalenia Służb Społecznych w Warszawie zdobył specjalizację: organizacja pomocy społecznej. Odbywał staże w Brukseli, Paryżu i Rzymie. W latach 1978–1980 pracował jako nauczyciel języka angielskiego. W 1980 r. został dyrektorem Biura Caritas w Pile. W 1991 r. zainicjował budowę Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Pile, po czym został dyrektorem tej instytucji. Mieczysław Augustyn jest człowiekiem, który angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu poprawę życia mieszkańców regionu. W 1994 r. został organizatorem oraz prezesem Pilskiego Banku Żywności, a w roku 1996 – założycielem i prezesem Wielkopolskiego Banku Żywności. W czasie szóstej kadencji Senatu Mieczysław Augustyn był wiceprzewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a w siódmej – przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, uczestniczył w procesach Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jako jego wiceprzewodniczący oraz był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Starszych, a także przewodniczącym Grupy Roboczej do spraw Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej. Prowadzi prelekcje i wykłady między innymi na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Stanisława Staszica w Pile oraz na uniwersytecie trzeciego wieku. Wielokrotnie był odznaczony w plebiscycie „Ludzie Roku”. Jest to człowiek, który kocha ludzi, pomaga ludziom. Myślę, że jest to wspaniała kandydatura. Dziękuję za uwagę.
 • Dziękuję, Pani Senator. Proszę panią senator Beatę Gosiewską o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawić kandydaturę pana Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego tejże komisji. Pan senator Jerzy Chróścikowski urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Michalinowie w województwie lubelskim. Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1974–1978 był górnikiem w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. W latach 1982–1988 pracował w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu, zaś w latach 1991–1997 w administracji w urzędzie gminy Zamość. Od 2001 do 2005 r. pracował w Gospodarstwie Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Michałowie. W 1981 r. zaangażował się w działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Obecnie jest przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność”. W latach 1995–2005 z ramienia NSZZ RI „Solidarność” był członkiem rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w latach 1998–2002 był jej przewodniczącym. W 1990 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego, a później był przewodniczącym rady gminy Zamość. W latach 2002–2005 był radnym, a później członkiem Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jest przewodniczącym rady Fundacji „Kasa Nadziei”, Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla. W Senacie czwartej kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie szóstej kadencji był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie siódmej kadencji ponownie był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej. Pan senator Jerzy Chróścikowski jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję, Pani Senator. Proszę panią senator Jadwigę Rotnicką o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomenduję pana senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego tejże komisji. Pan Janusz Sepioł ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1981–1990 pracował jako urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa, a w latach 1990–1997 jako dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Następnie przez rok pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie. Przez trzy lata był przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw Uprawnień Urbanistycznych. Od roku 1999 był marszałkiem Małopolski, a w następnej kadencji, od 2002, radnym wojewódzkim i marszałkiem Małopolski. W trzeciej kadencji samorządu wojewódzkiego ponownie był radnym wojewódzkim. Był też przewodniczącym Komisji Budżetowej. Był zatrudniony w gminie Kraków jako pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Przez szereg lat był delegatem województwa krakowskiego, a następnie województwa małopolskiego do Zrzeszenia Regionów Europy w Strasburgu, a w latach 2004–2006 był polskim delegatem do Komitetu Regionów w Brukseli. Odbył szereg staży i wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się z różnymi aspektami funkcjonowania administracji regionalnej i lokalnej. Był w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, na terenie Niemiec, w Danii, Hiszpanii oraz w Rosji. Jest członkiem Rady Programowej Forum Regionów przy Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz samorządowego zespołu debaty publicznej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest autorem strategii rozwoju województwa małopolskiego oraz głównego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Małopolski, wyróżnionego nagrodą ministra infrastruktury. Jest autorem wielu publikacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast i planowania przestrzennego. W Senacie siódmej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz pełnomocnikiem marszałka Senatu do spraw organizacji Forum Regionów Polska – Rosja. Z całą odpowiedzialnością możemy rekomendować pana Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dziękuję.
 • Dziękuję, Pani Senator. Proszę senatora Piotra Zientarskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w telegraficznym skrócie przedstawić sylwetkę pana senatora Andrzeja Persona, urodzonego w 1951 r. we Włocławku, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad dwadzieścia lat był on dziennikarzem prasowym, radiowym i telewizyjnym. W Senacie szóstej kadencji był wiceprzewodniczącym, a w Senacie siódmej kadencji przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Podczas tych sześciu lat pracy w Senacie wyróżniał się wielkim zaangażowaniem w problemy naszej diaspory na całym świecie. Dzięki tej aktywności zyskał wśród naszych rodaków wielki autorytet i uznanie. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie będzie pełnił funkcję attaché olimpijskiego reprezentacji polskiej. Rekomenduję pana senatora na funkcję przewodniczącego komisji.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę senatora Marka Ziółkowskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Spraw Unii Europejskiej mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana senatora Edmunda Wittbrodta, absolwenta Politechniki Gdańskiej, prodziekana i dziekana, a potem przez dwie kadencje rektora tej uczelni. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Senatorem jest od 1997 r., od pięciu kadencji jest w Senacie – jest senatorem o najdłuższym stażu w tej izbie. Był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od samego początku jest zaangażowany w proces integracji europejskiej. Był między innymi współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego, członkiem Konwentu Europejskiego, który przygotowywał traktat z Lizbony, obserwatorem i posłem do Parlamentu Europejskiego. Został wyróżniony przez Europejski Komitet Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC medalem europejskim w 2008 r. za dokonania na rzecz Unii Europejskiej. Przewodniczy Komisji Spraw Unii Europejskiej od 2005 r. Rekomenduję w imieniu komisji tę kandydaturę.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę senatora Marka Rockiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.
 • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych kandydaturę pana senatora Włodzimierza Cimoszewicza. Urodził się on we wrześniu 1950 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1972 r. uzyskał tytuł magistra prawa, a w 1978 r. – stopień doktora nauk prawnych w zakresie międzynarodowego prawa publicznego. Jest doktorem honoris causa dwu uniwersytetów północnoamerykańskich i jednego ukraińskiego. W latach 1972–1985 pracował jako asystent, a następnie jako adiunkt w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1985–1989 prowadził własne gospodarstwo rolne. W życiu politycznym jest aktywny od 1989 r. W latach 1993–1995 był wicepremierem i ministrem sprawiedliwości. W latach 1996–1997 był prezesem Rady Ministrów. W latach 2001–2004 był ministrem spraw zagranicznych. Był marszałkiem Sejmu czwartej kadencji. Od 2006 r. jest nauczycielem akademickim w Uniwersytecie w Białymstoku. W Sejmie dziesiątej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkiem komisji konstytucyjnej i Komisji Spraw Zagranicznych. W Sejmie pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz kilku innych komisji. W latach 1998–2000 był w składzie sejmiku województwa podlaskiego, a w minionej kadencji Senatu był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Myślę, że te informacje, wskazujące na znajomość prawa w zakresie międzynarodowym oraz uczestnictwo w sprawach związanych z kontaktami z zagranicą, i przewodniczenie im, predestynują pana senatora do przewodniczenia Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę senatora Stanisława Gorczycę o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pani senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska.
 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić kandydaturę pani senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska. Wielkopolanka z urodzenia, poznanianka z wyboru, od 1966 r. związana z Poznańskim Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora geografii fizycznej ze specjalnością „hydrologia”. Stopień doktora habilitowanego tej samej specjalności uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od początku działalności zawodowej pracuje w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jest profesorem wykładającym hydrologię, gospodarkę wodną i zarządzanie środowiskiem. Od 1990 r. do 2007 r. nieprzerwanie zasiadała w Radzie Miasta Poznania, pełniąc przez dwie pierwsze kadencje funkcję przewodniczącej rady. Prowadziła prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, efektywnego współdziałania między podmiotami samorządu lokalnego, administracji państwowej i specjalnej oraz współpracy międzynarodowej w obrębie miast partnerskich. Odbyła także szkolenie samorządowe w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie rządu. Od 1998 r. do 2007 r. pracowała w PKO Banku Polskim SA na stanowisku dyrektora oddziału centrum, a następnie w regionalnym oddziale detalicznym była doradcą klienta bankowości osobistej i prywatnej. W 2007 r. w wyborach parlamentarnych została wybrana senatorem siódmej kadencji z okręgu poznańskiego, a w wyborach w 2011 r. – senatorem ósmej kadencji z okręgu miasta Poznania. Jest członkiem Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. W minionej kadencji Senatu pracowała w Komisji Środowiska oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Była także wiceprzewodniczącą, a następnie przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Rekomenduję w imieniu Komisji Środowiska kandydaturę pani senator profesor Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska. Dziękuję za uwagę.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę senator Grażynę Sztark o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Mam wielką przyjemność przedstawić kandydaturę pana senatora Zientarskiego, kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Pan senator urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku w rodzinie o tradycjach patriotycznych. W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. ukończył etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie zakończoną egzaminem sędziowskim i dodatkowo złożył egzamin radcowski. W 1981 r. ukończył aplikację adwokacką w okręgowej radzie adwokackiej i zdał egzamin adwokacki. Jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. Od 1981 r. był członkiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Koszalinie, a od 1990 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Równolegle z pracą zawodową prowadził przez kilka lat zajęcia z podstaw prawa w Średnim Studium Zawodowym dla Pracujących w Koszalinie o kierunku społeczno-prawnym. W latach osiemdziesiątych był obrońcą w procesach działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem księdza biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jest społecznikiem: angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych. Jest członkiem towarzystw kulturalnych działających na Pomorzu. Założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego prezesem był do roku 2000. Od 1984 r. do 1990 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. Był założycielem, a w latach 1988–1993 wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa „Polska – Stany Zjednoczone Ameryki”. Jest prezesem Stowarzyszenia imienia Księdza Kardynała Ignacego Jeża. W Senacie szóstej kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W Senacie siódmej kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a następnie przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Od 2007 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Żonaty, ma troje dzieci i trzy wnuczki. Proszę w imieniu Komisji Ustawodawczej o poparcie kandydatury pana senatora Piotra Zientarskiego. Dziękuję.
 • Dziękuję, Pani Senator. Proszę senatora Ryszarda Góreckiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury pana senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu senackiej Komisji Zdrowia rekomenduję kandydaturę pana senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego komisji. Pan senator Rafał Muchacki urodził się 3 lutego 1955 r. w Bielsku-Białej. W 1984 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Jest lekarzem chirurgiem, specjalistą chirurgii onkologicznej, doktorem nauk medycznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. pełni funkcję dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej. Jak widać, w medycynie przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, od noszowego do dyrektora. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także wiceprezesem oddziału w Bielsku-Białej Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz prezesem Stowarzyszenia „Evangelium Vitae”. W latach poprzednich był członkiem Komisji Zdrowia w Sejmie piątej kadencji oraz członkiem Komisji Zdrowia w Senacie siódmej kadencji. Bardzo dziękuję.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Zakończyliśmy prezentacje i przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Proponuję przeprowadzenie wszystkich głosowań odrębnie nad każdym kandydatem, ale na jednej, wspólnej karcie do głosowania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to głosowanie zostanie przeprowadzone w przedstawiony przeze mnie sposób. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję. Do przeprowadzania głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: panią senator Beatę Gosiewską, pana senatora Stanisława Gorczycę oraz pana senatora Przemysława Błaszczyka. Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego. Karta zawiera nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego komisji. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego przy każdym nazwisku należy postawić tylko jeden znak „x”. Postawienie więcej niż jednego lub niepostawienie żadnego znaku „x” przy nazwisku danego kandydata spowoduje, że głos na tego kandydata będzie uznany za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie wyczytani w kolejności alfabetycznej będą wrzucać je do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze obliczą głosy oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania tajnego, a państwa senatorów o ich wypełnienie.
 • Rozmowy na sali
 • Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Wszyscy. Proszę panią senator sekretarz Beatę Gosiewską o odczytywanie kolejno w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.
 • Jan Filip Libicki Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski Pan marszałek Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski Beata Gosiewska
 • Rozmowy na sali
 • Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głos? Rozumiem, że wszyscy. Dziękuję. Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego. Zarządzam przerwę w obradach do godziny 17.30.
 • Przerwa w obradach od godziny 16 minut 51 do godziny 17 minut 41)
 • Wznawiam obrady. Ogłaszam przerwę do godziny 18.00.
 • Poruszenie na sali
 • Komisja nie zakończyła… to znaczy nie zostało zakończone liczenie, w związku z czym…
 • Przerwa w obradach od godziny 17 minut 42 do godziny 18 minut 00)
 • Wznawiam obrady. Ogłaszam przerwę do godziny 18.15.
 • Przerwa w obradach od godziny 18 minut 01 do godziny 18 minut 15)
 • Wznawiam obrady. Ogłaszam przerwę do godziny 18.40.
 • Przerwa w obradach od godziny 18 minut 16 do godziny 18 minut 43)