• Szanowni Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został państwu wyłożony na ławy senatorskie. Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego, drugiego, trzeciego oraz punktu siódmego projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji zostały dostarczone w terminie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął. Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności – i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego; ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego; drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa – i rozpatrzenia go jako punktu szóstego; oraz drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawione propozycje przyjął. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie. Dziękuję.