• Proszę państwa, powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 22Z. Proszę sprawozdawcę senatora Kazimierza Kleinę o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Nasze sprawozdanie zawarte jest w druku nr 22Z. Komisja po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym wnioskuje o przyjęcie poprawki siódmej w punkcie oznaczonym rzymską dwójką. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos w trakcie…
  • Tak, bardzo proszę. Pan senator Jan Rulewski, bardzo proszę.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja chcę zrezygnować z poprawki ósmej w punkcie oznaczonym rzymską dwójką w związku z tym, że minister finansów miałby problemy z przeliczeniem etatów na złotówki, jak orzekła komisja - rzeczywiście to trudne zagadnienie – oraz proszę o przyjęcie skąpej poprawki pana senatora Kazimierza Kleiny.
  • Ale czy pan rezygnuje, czy wycofuje tę…
  • Wycofuję, namawiając jednakże do głosowania za poprawką siódmą.
  • Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań bądź panów senatorów chce przejąć poprawkę pana senatora Rulewskiego, którą ten przed chwilką wycofał? Nie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów, 3 głosowało za, 92 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 1) Wniosek nie został przyjęty. Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Poprawka pierwsza skreśla przepisy pozwalające na wykorzystanie środków Funduszu Pracy na finansowanie lekarskich i pielęgniarskich staży podyplomowych oraz specjalizacyjnych. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów 32 głosowało za, 61 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 2) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta. Nad poprawkami drugą i piątą należy głosować łącznie. Poprawki druga i piąta powodują, że wyłączenie w roku 2012 dotacji na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych zostanie obniżone do 30% środków zaplanowanych na ten rok. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników głosowania. Na 94 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 3) Poprawki zostały odrzucone. Poprawka trzecia skreśla zmiany dotyczące podwyższenia podatku akcyzowego. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów 32 głosowało za, 62 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4) Poprawka została odrzucona. Poprawka czwarta skreśla zmiany dotyczące prowadzenia ryczałtu za dojazdy w służbie więziennej. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 62 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5) Poprawka nie uzyskała poparcia. Poprawka szósta rozszerza zakres jednostek Polskiej Akademii Nauk wyłączonych z zamrożenia wynagrodzenia. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6) Poprawka nie została przyjęta. Przyjęcie poprawki siódmej wyklucza głosowanie nad poprawką ósmą. Poprawka siódma pozwala na zwiększenie środków na wynagrodzenie Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. o 1 milion zł. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 95 obecnych senatorów, 93 głosowało za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 7) Poprawka została przyjęta. Czyli teraz dziewiąta, tak? Poprawka dziewiąta skreśla upoważnienie do wyrażenia przez ministra finansów zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, pomimo że nie będą spełnione szczególne warunki finansowania ze środków europejskich. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów 29 głosowało za, 62 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8) Poprawka została odrzucona. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Proszę o naciśniecie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 95 obecnych senatorów 62 głosowało za, 32 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.