• Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 20Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą i rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie takiego oto stanowiska: Senat wniosek oznaczony rzymską jedynką, wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, przyjmuje, a poprawki od pierwszej do czwartej odrzuca. Argumenty za takim stanowiskiem były takie: czas, jaki jest niezbędny do wejścia w życie ustawy uchwalonej przez Sejm, oraz konieczność zbadania stanu prawnego, który być może wymagałby dużo szerszej regulacji, niż ta, która została omówiona podczas debaty. Dziękuję za uwagę.
  • Dziękuję bardzo. Czy pani senator wnioskodawca Janina Sagatowska chce jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę…
  • Nie, pani senator nie chce zabrać głosu…
  • Ja po prostu popieram poprawki. Proszę o ich przyjęcie.
  • Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów 64 głosowało za, 30 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.