• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Przypominam państwu senatorom, że projekt został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 11, a sprawozdanie znajdą państwo w druku nr 11S. W tej chwili proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych – bowiem obie komisje zajmowały się tym projektem – panią senator Alicję Zając, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały. Bardzo proszę, Pani Senator.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały, która jest kontynuacją pewnej tradycji. Na początku każdej kadencji obydwu izb polskiego parlamentu przyjmowane są uchwały w sprawie reaktywacji Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Unia Międzyparlamentarna, założona w 1889 r. z inicjatywy parlamentów Anglii i Francji, jest najstarszą i największą światową organizacją zrzeszającą przedstawicieli parlamentów suwerennych państw. Poprzez rezolucje i raporty organizacja wyraża poglądy światowej społeczności parlamentarnej na sprawy wagi międzynarodowej oraz rekomenduje odpowiednie działania parlamentom narodowym; blisko współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agendami. Najwyższym organem statutowym Unii jest Zgromadzenie. Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej odbywa się w ciągu roku dwa razy: na sesji wiosennej i na sesji jesiennej. Polska przystąpiła do Unii Międzyparlamentarnej w 1922 r., reaktywowała swój udział w 1947 r., a pełne członkostwo uzyskała ponownie w 1948 r. Zgodnie ze statutem Unii Międzyparlamentarnej członkiem tej organizacji może być cały parlament lub reprezentująca parlament grupa narodowa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej były reprezentowane w Unii Międzyparlamentarnej przez grupę narodową. W skład polskiej grupy wchodzą wszyscy posłowie i senatorowie. Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej ma osiem miejsc w Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej. Proporcja w podziale miejsc między Sejm i Senat wynosi 6:2. Bardzo ważną sferą działalności Unii Międzyparlamentarnej jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, między innymi w drodze powoływania bilateralnych grup parlamentarnych. Grupy mogą być sejmowe – członkami są tylko posłowie, senackie – członkami są tylko senatorowie bądź mieszane – członkami są posłowie i senatorowie. Komisja Ustawodawcza i Komisja Spraw Zagranicznych na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 grudnia rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony projekt uchwały, który mam zaszczyt zarekomendować Wysokiej Izbie. Wnoszę o przyjęcie projektu bez poprawek. Dziękuję bardzo.
  • Bardzo dziękuję, Pani Senator. Pragnę przypomnieć, że wnioskodawcy tego projektu uchwały, a było to Prezydium Senatu, upoważnili mówiącego te słowa do ich reprezentowania. Wobec tego pytam: czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać mi pytanie w związku tym projektem? Mam nadzieję, że po tak wyczerpującym wystąpieniu pani senator żadnych pytań nie będzie. Nadzieja okazała się słuszna. Dziękuję. Nie ma pytań. Czy ktoś zapisał się do głosu? Nie. Informuję zatem, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Sprawa wydaje się oczywista. Nikt nie złożył przemówienia do protokołu, nie złożono też wniosków. Wobec tego w tej chwili przychodzi mi tylko podjąć decyzję o tym, że zamykam dyskusję. Stwierdzam, że teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały, czyli do głosowania, ale zostanie ono przeprowadzone wraz z innymi głosowaniami, a będzie to jeszcze dzisiaj.