• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji. Informuję, że na członków Krajowej Rady Prokuratury zostali zgłoszeni następujący kandydaci: senator Zbigniew Meres, senator Sławomir Preiss, senator Janina Sagatowska i senator Michał Seweryński. Życiorysy kandydatów zawarte są w druku nr 16. Wnioski dotyczące przedstawionych kandydatów marszałek Senatu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 16O. Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nawiążę tu do swojego wcześniejszego wystąpienia, nie chciałbym powtarzać, ale będę zmuszony to powtórzyć. Otóż Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji również 15 grudnia spotkała się na posiedzeniu w celu zaopiniowania skierowanych przez marszałka wniosków w sprawie kandydatów na członków Krajowej Rady Prokuratury. Na posiedzeniu byli obecni wszyscy kandydaci, dokonali oni autoprezentacji, zadaliśmy im kilka pytań i wszystkie kandydatury zaopiniowaliśmy pozytywnie. Dziękuję.
  • Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury Senat może wezwać kandydatów do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów. Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać jakieś pytanie senatorowi Zbigniewowi Meresowi? Nie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać jakieś pytanie panu senatorowi Sławomirowi Preissowi? Nie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać jakieś pytanie pani senator Janinie Sagatowskiej? Nie. A czy ktoś z państwa senatorów chce zadać jakieś pytanie panu senatorowi Michałowi Seweryńskiemu? Nie. Nie ma chętnych do zadania pytań. Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury. Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam senatorów sekretarzy: senatora Piotra Gruszczyńskiego, panią senator Helenę Hatkę i pana senatora Przemysława Błaszczyka. Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Informuję, że na karcie do głosowania można postawić co najwyżej dwa znaki „x”. Karta, na której postawiono więcej niż dwa znaki „x”, będzie traktowana jako głos nieważny. Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom, wtedy pozostawia kartę pustą, nie stawiając żadnego znaku „x”. Karta taka będzie liczona jako głos ważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart. Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania? Proszę panią sekretarz Helenę Hatkę o odczytywanie kolejno w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów, a państwa senatorów proszę, aby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny wypełnione karty do głosowania tajnego.
  • Jan Filip Libicki Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca Beata Gosiewska Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski. Dziękuję.
  • Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głos?
  • Jeszcze chwilę.
  • Jeszcze chwilę, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego. Zarządzam przerwę do godziny 12.30.
  • Przerwa w obradach od godziny 12 minut 13 do godziny 12 minut 31)