• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich. Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 23. Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Andrzeja Misiołka o przedstawienie wniosku komisji.
  • Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Komisja wczoraj na swoim posiedzeniu podjęła projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji. Zmiany te są na wniosek pani senator Elżbiety Bieńkowskiej, która rezygnuje z pracy w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej, a także pana senatora Michała Wojtczaka, który rezygnuje z pracy w Komisji Spraw Zagranicznych. Jednocześnie pani senator Elżbieta Bieńkowska złożyła wniosek o przyjęcie do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a pan senator Michał Wojtczak złożył wniosek o przyjęcie do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wczoraj wpłynęło do mnie również pismo od pana senatora Ryszarda Knosali z prośbą o utrzymanie jego aktualnego statusu w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zagrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Podaję wyniki. Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.