• Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przygotowania jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 17X. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę sprawozdawcę, senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Komisja zebrała się w dziś na posiedzeniu i muszę powiedzieć, że w zgodzie, konsensualnie przyjęła właściwie wszystkie poprawki, zaraz powiem o wyjątku. Bardzo dziękuję za aktywną współpracę zarówno panu senatorowi Abgarowiczowi, który reprezentował wnioskodawców, a sam był autorem, jak i autorom poprawek, panu senatorowi Jackowskiemu, który zechciał z własnej inicjatywy skorygować, zmodyfikować pewne poprawki. Wygląda to tak. Poprawka senatora Wacha i Dobkowskiego została przyjęta jako pierwsza i jest ona rekomendowana. Poprawkę drugą, poprawkę senatora Jackowskiego i Koguta dotyczącą tego, aby zapisać, że to władze komunistyczne na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziły stan wojenny, też akceptujemy. Przyjęcie poprawki trzeciej wykluczałoby przyjęcie poprawki czwartej. Myśmy przyjęli poprawkę czwartą, poprawkę senatora Wiatra. Została również przyjęta poprawka senatora Rulewskiego, to poprawka piąta, i poprawka senatora Jackowskiego, to jest poprawka siódma. Nie została przyjęta jedynie poprawka senatora Gila, ponieważ uznaliśmy, że apel co do satysfakcji finansowej nie mieści się w kanonie tej uchwały, która ma potępić stan wojenny. Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek pierwszej, drugiej, czwartej, piątej i siódmej po modyfikacjach. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję, Panie Senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Pani senator Czudowska. Bardzo proszę.
  • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ponieważ są dwie poprawki na ten sam temat, ja ze swojej rezygnuję na rzecz poprawki pana senatora Wiatra. Dziękuję. (Oklaski)
  • Z tego, co rozumiem, rezygnuje pani z poprawki siódmej na rzecz szóstej. Tak?
  • Nie, z trzeciej na rzecz czwartej.
  • Z trzeciej na rzecz czwartej. Dobrze. Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili senatorowie: Wach, Dobkowski, Jackowski, Kogut, Czudowska, Wiatr, Rulewski, Gil, z tym że pani senator Czudowska wycofała swoją poprawkę. Czy ktoś podtrzymuje tę poprawkę?
  • Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy i senatorów wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytania? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności przepisów projektu, zawartymi w druku nr 17X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości, wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek, zawartym w druku nr 17S. Przystępujemy do głosowania nad poprawkami przedstawionymi w druku nr 17X. Poprawka pierwsza. Ja nie będę jej odczytywać, bo państwo macie to w druku. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14) Poprawka została przyjęta. Poprawka druga. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 93 obecnych senatorów 91 głosowało za, nikt nie był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15) Poprawka została przyjęta. Przechodzimy do poprawki czwartej.
  • A trzecia?
  • Trzecia została wycofana. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 92 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16) Poprawka została przyjęta. Poprawka piąta. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 93 obecnych senatorów 87 głosowało za, 3 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17) Poprawka została przyjęta. Poprawka szósta. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 93 obecnych senatorów 36 głosowało za, 53 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18) Poprawka nie została przyjęta. Poprawka siódma. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 93 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19) Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w całości wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 93 obecnych senatorów 90 głosowało za, nikt nie był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)
  • Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, chciałabym zaproponować, żebyśmy teraz przeszli do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad, gdyż jest on po prostu mniej czasochłonny. Czy możemy tak zrobić? Nie widzę sprzeciwu.