• Za chwilkę ogłoszę przerwę, a teraz bardzo proszę pana senatora sekretarza o przeczytanie komunikatów.
  • Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., druk senacki nr 34, odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 182. Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217. Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym odbędzie się dzisiaj, piętnaście minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w sprawie przyjęcia planu pracy odbędzie się dzisiaj w przerwie obrad Senatu o godzinie 19.30 w sali nr 179. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do godziny 20.00. O godzinie 20.00 będą głosowania. Dziękuję bardzo.
  • Przerwa w obradach od godziny 18 minut 26 do godziny 20 minut 02)