• Otwieram czwarte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
  • Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
  • Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora Tadeusza Kopcia oraz senatora Marka Martynowskiego. Listę mówców prowadzić będzie senator Tadeusz Kopeć. Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Informuję, że Sejm na czwartym posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2011 r. przyjął jedyną poprawkę Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów pierwszego i drugiego posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń zostały przyjęte. Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 2 listopada 2011 r. rzecznik praw dziecka przekazał Senatowi „Informację Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw”; zawarta jest ona w druku z siódmej kadencji nr 1370. W dniu 20 grudnia 2011 r. informację o skutkach obowiązywania tej ustawy przekazał Senatowi również minister pracy i polityki społecznej; zawarta jest ona w druku nr 28. Ponadto informuję, że w dniu 15 grudnia 2011 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi „Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.”; zawarte jest ono w druku nr 21. Obie te informacje oraz sprawozdanie skierowałem do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2012 r. zapoznała się z tymi dokumentami, nie wniosła do nich uwag i poinformowała o tym marszałka Senatu.