• Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad został wyłożony na ławach senatorskich…
  • Zostanie wyłożony.
  • …zostanie wyłożony na ławach senatorskich. (Wesołość na sali) Przypominam, że projekty ustaw, które mają być omawiane w punktach porządku obrad od pierwszego do czwartego, zostały wniesione przez Radę Ministrów jako projekty pilne. W tym przypadku nie ma zastosowania termin określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Proponuję rozpatrzenie punktu piątego projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie właściwych komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym zostało dostarczone w terminie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął. Informuję, że pan senator Grzegorz Bierecki w dniu 22 grudnia 2011 r., zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący informacji rządu RP i prezesa Narodowego Banku Polskiego na temat skutków finansowych wynikających z umowy międzyrządowej powołującej unię fiskalną i związanej z tym kwestii warunków finansowych, na jakich NBP przekaże polską składkę do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ze względu na trwające obecnie prace nad ostatecznym kształtem tego dokumentu podjąłem decyzję o nieuzupełnianiu porządku obrad o ten punkt. Na tym etapie sprawa będzie przedmiotem prac Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój wniosek?
  • Tak, podtrzymuję mój wniosek.
  • Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad podtrzymanym wnioskiem. Proszę pobrać karty do głosowania.
  • Rozmowy na sali
  • Wszyscy pobrali karty? Dobrze. Przystępujemy zatem do głosowania nad wnioskiem pana senatora Biereckiego. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Na 86 obecnych senatorów 31 głosowało za, 53 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 1) Wniosek został odrzucony. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie.