• Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 34Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Rafała Muchackiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
 • Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Zdrowia rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo. Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
 • Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senatorowie Maciej Klima, Jerzy Chróścikowski, Przemysław Błaszczyk i Bogdan Pęk.
 • Pan senator Chróścikowski chce…
 • Jeśli można, to chciałbym prosić o poparcie poprawek zgłoszonych przez nas. Dziękuję.
 • Proszę? Nie dosłyszałam…
 • Jeszcze raz, proszę o poparcie poprawek.
 • Zatem przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku – nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie wnioski. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Przemysława Błaszczyka oraz senatora Bogdana Pęka o odrzucenie ustawy. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 89 obecnych senatorów 27 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 2) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy…
 • Nie, odrzucił wniosek…
 • Tak, tak. Senat odrzucił ustawę… To znaczy odrzucił wniosek o…
 • …o odrzucenie ustawy. Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 89 obecnych senatorów 62 głosowało za, 27 – przeciw. (Głosowanie nr 3) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.