• Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 33Z. Proszę senatora sprawozdawcę Mieczysława Augustyna o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Komisja odrzuciła wnioski zawarte w punkcie oznaczonym rzymską dwójką i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
  • Dziękuję bardzo. Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, senatora Waldemara Kraskę, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.
  • Dziękuję, Pani Marszałek. Panie i Panowie Senatorowie! Razem z senatorem Kogutem zgłosiliśmy dwie poprawki do tej ustawy. Pierwsza poprawka. W art. 4 zastępuje się wyrazy „71 zł” wyrazami „84 zł”. I druga poprawka. W art. 4 ust. 5 wyrazy „75%” zastępujemy wyrazami „100%”. Proszę państwa, te poprawki może wydają się troszkę banalne, w końcu jest to podwyżka z 71 zł na 84 zł, ale zauważcie państwo, że to dotyczy najbardziej biednych ludzi, którzy mają bardzo niskie emerytury. Dla nich zwiększenie tej kwoty o 13 zł… Dla nas wydaje się, że to nic, a dla nich to jest naprawdę zdecydowanie odczuwalna podwyżka. Dlatego, proszę państwa, myślę, że powinniśmy te poprawki poprzeć, szczególnie że są wyliczenia pewnej grupy ekspertów, którzy uważają, iż te pieniądze są w budżecie i jeżeli byłaby procentowa waloryzacja rent i emerytur, to te pieniądze byłyby w ten sposób podzielone. Dlatego jeszcze raz proszę Wysoki Senat o poparcie tych poprawek. (Oklaski)
  • Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji popartym przez komisję o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na obecnych 88 senatorów 61 głosowało za, 2 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.