• Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 32, a sprawozdanie komisji w druku nr 32A. Zaraz moje miejsce zajmie pan senator, pan marszałek Karczewski. Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Piotra Gruszczyńskiego. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Celem ustawy jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego regulacji wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych. Wspomniane akty prawa unijnego zmierzają do ograniczenia ryzyka związanego z uczestnictwem we wspólnotowych systemach płatności lub rozrachunku papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z transgranicznym postępowaniem upadłościowym dotyczącym uczestników systemu. Najważniejsze regulacje proponowanej ustawy mają na celu zabezpieczenie praw z transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym dla wszystkich uczestników systemu. Ustawa wprowadza definicję systemu interoperacyjnego i umożliwia rozliczenia pomiędzy różnymi systemami rozliczeniowymi. Ustawa daje nowe możliwości zaspokajania wierzycieli przy prowadzeniu zagranicznego postępowania upadłościowego, zwiększa uprawnienia prezesa Narodowego Banku Polskiego wobec podmiotów-uczestników obrotu, ponieważ daje mu prawo żądania informacji i dokumentów. Wprowadza możliwość zabezpieczenia transakcji na kredytach dla przedsiębiorców z zachowaniem wyłączenia kredytów dla osób fizycznych podlegających ustawie o kredycie konsumenckim. Utrzymuje obowiązki informacyjne i prawa klientów wynikające z ustawy – Prawo bankowe. Ustawa jest przedłożeniem rządowym i nie zwiększa wydatków z budżetu państwa oraz nie powoduje zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansowego. Proszę państwa, na posiedzeniu komisji, które odbyło się wczoraj, dyskusja dotyczyła głównie pięciu poprawek. Z tych pięciu poprawek jedna została odrzucona, cztery zyskały akceptację członków komisji.
  • Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)
  • W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych proszę o poparcie projektu ustawy. Dziękuję, Panie Marszałku.
  • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nikt. Dziękuję bardzo. Projekt ustawy został wniesiony przez rząd w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister finansów. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
  • Nie. Bardzo dziękuję.
  • Senatorowie mogą zadawać pytania panu ministrowi. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać pytanie? Nie ma chętnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś zapisał się do dyskusji? Nie. Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.