• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki nr 32A. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Przystępujemy do głosowania. Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 88 obecnych senatorów 31 głosowało za, 57 – przeciw. (Głosowanie nr 6) Poprawka nie została przyjęta. Poprawki druga i czwarta mają charakter porządkujący. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 87 obecnych senatorów 29 głosowało za, 56 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7) Poprawka nie została przyjęta. Poprawka trzecia skreśla przepis wyłączający działanie przepisu o nieważności czynności prawnych podjętych w stosunku do przedmiotów wchodzących do masy upadłości w zakresie zabezpieczeń ustanowionych w związku z uczestnictwem w systemie płatności, ponieważ przedmiot zabezpieczenia nie wchodzi do masy upadłości. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 89 obecnych senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie nr 8) Poprawka została przyjęta. Poprawka piąta określa właściwą kolejność przepisów. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze dwie osoby nie głosowały. Proszę o podanie wyników głosowania. Na 89 obecnych senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie nr 9) Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 89 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 10) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.