• Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy…
  • Rozmowy na sali
  • Państwo Senatorowie, proszę ciszej. …Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 36Z. Proszę senatora sprawozdawcę Jana Michalskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły na wspólnym posiedzeniu zgłoszone w trakcie debaty wnioski i rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.
  • Dziękuję bardzo. Czy senator wnioskodawca Wiesław Dobkowski chce jeszcze zabrać głos?
  • Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji popartym przez połączone komisje o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 89 obecnych senatorów 83 głosowało za, 3 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Informuję, że porządek obrad czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany. Proszę państwa, minuta na opuszczenie sali przez tych senatorów, którzy nie są zainteresowani dalszym ciągiem naszych obrad. Proszę państwa, kto chce opuścić salę, proszę to zrobić.