• Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
  • Rozmowy na sali
  • Panie Senatorze… Znajduje się ono w druku nr 50Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Piotra Wacha, o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na wspólnym posiedzeniu, które odbyło się dzisiejszego popołudnia, połączone komisje w wyniku głosowania większością głosów przyjęły wniosek, w którym proszą Wysoki Senat o przyjęcie ustawy bez poprawek.
  • Dziękuję bardzo. Czy senator wnioskodawca Kazimierz Wiatr lub pozostali senatorowie sprawozdawcy, chcą jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo.
  • Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Wobec licznych argumentów, jakie były przedstawiane i na posiedzeniach komisji, i na naszym posiedzeniu plenarnym, bardzo proszę o poparcie zgłoszonych przeze mnie poprawek. Bardzo dziękuję.
  • Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.
  • Rozmowy na sali
  • Panie Senatorze! Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 81 obecnych senatorów 59 głosowało za, 22 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.