• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 35A. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest ta? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 82 obecnych senatorów 79 głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.