• Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 52Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na swoim drugim dzisiaj posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowała – 5 senatorów głosowało za, 4 – przeciw – że rekomenduje przyjęcia ustawy bez poprawek. Taki więc wniosek i zarazem prośbę przedstawiam Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?
  • Tak, Pani Marszałek. Prosimy o poparcie naszych poprawek.
  • Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Na 84 obecnych senatorów 60 głosowało za, 23 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.