• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały ogłaszającej maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pragnę powitać przybyłych na dzisiejsze posiedzenie gości, pracowników i współpracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. (Oklaski) Drugie czytanie tego projektu uchwały odbyło się na trzecim posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia 2011 r. Senat po przeprowadzeniu dyskusji skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej w celu ustosunkowania się przez nią do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 12X. Proszę sprawozdawcę, panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Zaproszeni Goście! Uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia w dniu 19 stycznia 2012 r. Komisja Ustawodawcza ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Komisja poparła wnioski pierwszy i drugi w zestawieniu wniosków i wnosi o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały ogłaszającej maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawartym w druku nr 12S. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych. Przystępujemy więc do głosowania w sprawie projektu uchwały ogłaszającej maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, a następnie nad przyjęciem całego projektu ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Poprawka pierwsza. Proszę nacisnąć przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 67 obecnych senatorów 67 głosowało za. (Głosowanie nr 6) Poprawka została przyjęta. Głosujemy teraz nad poprawką drugą. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 67 obecnych senatorów 67 głosowało za. (Głosowanie nr 7) Poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały ogłaszającej maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Proszę nacisnąć przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 70 obecnych senatorów 70 głosowało za. (Głosowanie nr 8) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę następującej treści: „Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 3 maja 1952 r. zaczęła nadawać swoje audycje Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Miała wówczas prawo nazywać się Głosem Wolnej Polski, odzywającym się z zagranicy. Przekazywała ona rodakom w kraju wiadomości, których trudno było szukać w cenzurowanych środkach przekazu. Przypominała Polakom o ich niepodległej przeszłości i dawała odpór komunistycznej przemocy i fałszowaniu rzeczywistości. Polskie słowo zza żelaznej kurtyny dawało ludziom nadzieję. Radio mogło powstać dzięki dalekowzroczności ówczesnych władz Stanów Zjednoczonych Ameryki i dzięki temu, że do zespołu Radia Wolna Europa weszli polscy emigranci polityczni, dla których niepodległość naszego narodu była sprawą najwyższej wagi. Jesteśmy wdzięczni rządowi USA za wsparcie finansowe i organizacyjne. Jesteśmy wdzięczni Polakom na obczyźnie za ich wytrwałość, pracę i bezprzykładne przywiązanie do kraju i rodaków. Doceniamy odwagę Polaków żyjących w Ojczyźnie, wspierających pracę Rozgłośni. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa przez cały czas swojego istnienia podtrzymywała i kształtowała świadomość społeczną i kulturową Polaków. Budowała polski patriotyzm. Przygotowywała nas do wolności, która przyszła w roku 1989, i do nowych zasad współżycia międzynarodowego, według których działamy dziś w ramach Unii Europejskiej i Przymierza Północnoatlantyckiego. Biorąc ten dorobek Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa pod uwagę, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza maj 2012 r. – sześćdziesiąt lat od jej powstania – Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jednocześnie wyraża przekonanie, że wszelkie polskie instytucje i obywatele znajdą odpowiednie sposoby uczczenia zasług Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i będą je stawiać za wzór środkom społecznego przekazu, służącym całemu narodowi i społeczeństwu obywatelskiemu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. (Oklaski) Ogłaszam przerwę do godziny 10.00. Gości zapraszam do siebie.
  • Przerwa w obradach od godziny 9 minut 12 do godziny 10 minut 09)