• Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2012. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 53Z. Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie z naszego posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 lutego 2012 r. nad ustawą budżetową na rok 2012. Komisja wnosi o przyjęcie poprawek: drugiej, trzeciej, siódmej, ósmej, czternastej, szesnastej, osiemnastej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej, trzydziestej szóstej i pięćdziesiątej drugiej. Jednocześnie chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie prośbę pana senatora Jana Rulewskiego, który już po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poprosił o wycofanie poprawki sto osiemdziesiątej pierwszej, zgłoszonej przez pana senatora, w związku z błędem w tej poprawce.
 • Dziękuję, Panie Senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Pan senator?
 • Przystępujemy do… Czy ktoś chce podtrzymać poprawkę senatora Rulewskiego, sto osiemdziesiątą pierwszą?
 • Z błędem?
 • Nie widzę chętnych. Senator sprawozdawca mniejszości komisji też nie chce zabrać głosu, tak? Dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Poprawka pierwsza zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 120 milionów zł i przeznacza je na rezerwę celową „Dopłaty do paliwa rolniczego”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 88 senatorów 24 było za, 62 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 2) Poprawka została odrzucona. Poprawka druga ma na celu dwukrotne zwiększenie kwoty limitu upoważnienia dla ministra finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających banku. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 92 senatorów 64 głosowało za, 28 – przeciw. (Głosowanie nr 3) Poprawka została przyjęta. Poprawka trzecia przesuwa 1 milion 706 tysięcy zł w części „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe” z wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Celnej na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 64 głosowało za, 29 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4) Poprawka została przyjęta. Poprawka czwarta powoduje obligatoryjną podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy od 1 października 2012 r. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wyniki. Dziękuję. Na 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 5) Poprawka została odrzucona. Poprawka piąta zmniejsza wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezydenta” o 25 milionów zł i przeznacza je na dotacje dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 31 głosowało za, 60 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6) Poprawka została odrzucona. Poprawka szósta przywraca pierwotnie zaplanowany budżet Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 34 głosowało za, 59 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7) Poprawka została odrzucona. Poprawka siódma zwiększa limit wydatków w części „Kancelaria Senatu” przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o 23 miliony 599 tysięcy zł kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z Polonią i wydatków w części „Sprawy zagraniczne”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 63 głosowało za, 1 – przeciw, 31 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8) Poprawka została przyjęta. Poprawka ósma zwiększa o 1 milion zł limit dotacji w części „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży pracowników Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO kosztem wydatków w części „Naczelny Sąd Administracyjny”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wyniki. Dziękuję. Na 94 senatorów 92 głosowało za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9) Poprawka została przyjęta. Poprawka dziewiąta zwiększa dotacje dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej o 80 milionów zł kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 92 senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 10) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziesiąta zwiększa dotacje na muzea o 10 milionów zł kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowane projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 11) Poprawka została odrzucona. Poprawka jedenasta zwiększa o 30 milionów zł dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 12) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwunasta zwiększa o 12 milionów zł wydatki majątkowe na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych, z przeznaczeniem na budowę linii pomiarowej do badań strukturalnych układów biologicznych i nowych materiałów z wykorzystaniem promieniowania synchrontronowego, kosztem zmniejszenia dotacji na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 13) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzynasta zwiększa o 1,5 miliona zł wydatki majątkowe na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych, z przeznaczeniem na wytworzenie szczepionki trzeciej generacji przeciwko czerniakowi złośliwemu, kosztem zmniejszenia dotacji na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 osenatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 14) Poprawka została odrzucona. Poprawka czternasta tworzy rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie obchodów sto pięćdziesiątej rocznicy powstania kółek rolniczych z kwotą dotacji 500 tysięcy zł kosztem dotacji dla Agencji Rynku Rolnego. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 64 głosowało za, 30 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15) Poprawka została przyjęta. Poprawka piętnasta zwiększa o 150 milionów zł dotacje i subwencje w szkolnictwie wyższym na działalność dydaktyczną kosztem zmniejszenia rezerwy na wydatki związane z promocją biopaliw. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 16) Poprawka została odrzucona. Poprawka szesnasta zwiększa o 4 miliony 700 tysięcy zł limit dotacji w części „Zdrowie” z przeznaczeniem na działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej i wsparcie procesów restrukturyzacji kosztem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 93 głosowało za, 1 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 17) Poprawka została przyjęta. Poprawka siedemnasta zwiększa o 10 milionów zł świadczenia z Państwowego Funduszu Kombatantów kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 18) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemnasta zwiększa o 10 milionów zł rezerwę celową na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa kosztem wydatków w części „Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 66 głosowało za, 27 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 19) Poprawka została przyjęta. Poprawka dziewiętnasta zwiększa o 500 milionów zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 20) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 30 milionów zł dotacje na wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 21) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta pierwsza kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 37 milionów 500 tysięcy zł dotacje na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 22) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta druga tworzy nową rezerwę celową z kwotą 15 milionów zł na „Krajowy wieloletni program leczenia niepłodności” kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 23) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta trzecia kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 1,5 miliona zł wydatki w budżetach wojewodów na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 32 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 24) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta czwarta rozszerza zakres rezerwy na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej oraz zwiększa kwotę przeznaczoną na ten cel o 153 miliony 500 tysięcy zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 25) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta piąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą 150 milionów zł na „Wieloletni krajowy program wprowadzania gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach” kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 26) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta szósta zwiększa o 100 milionów zł środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 27) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta siódma zwiększa o 100 milionów zł dotację na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 27 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 28) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta ósma kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 21 milionów 500 tysięcy zł wydatki w budżetach wojewodów na Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 29) Poprawka została odrzucona. Poprawka dwudziesta dziewiąta kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zwiększa o 18 milionów zł wydatki w budżetach wojewodów na spółki wodne. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 30) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta dokonuje wewnętrznego przesunięcia 494 tysięcy zł w części „Województwo małopolskie”, zwiększając wydatki między innymi na Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, Inspekcję Handlową, Inspekcję Transportu Drogowego, nadzór budowlany, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska, kosztem rezerw ogólnych i celowych oraz wydatków na kuratoria oświaty. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 66 głosowało za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 31) Poprawka została przyjęta. Poprawka trzydziesta pierwsza dotyczy wydatków na przejścia graniczne: zmniejsza wydatki majątkowe na ten cel w części „Województwo podkarpackie” o 629 tysięcy zł oraz zwiększa w części „Województwo lubelskie” o 2 miliony 500 tysięcy zł, zmniejszając jednocześnie wydatki w tej części na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wyniki: na 95 senatorów 66 głosowało za, 28 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 32) Poprawka została przyjęta. Poprawka trzydziesta druga zmienia plan finansowy Funduszu Pracy poprzez przeznaczenie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1 miliarda 130 milionów zł. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 94 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 33) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta trzecia zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 3 miliony zł i przeznacza je na rezerwę celową „Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 61”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 31 głosowało za, 62 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 34) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta czwarta zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 12 milionów zł i przeznacza je na rezerwę celową „Budowa drogi dwujezdniowej na odcinku Wierzbica – Pułtusk wraz z obwodnicą Pułtuska”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 35) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta piąta zmniejsza wydatki budżetów wojewodów na wojewódzkie urzędy pracy i w konsekwencji deficyt budżetu państwa o 487 tysięcy zł. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 2 głosowało za, 90 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 36) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta szósta zmniejsza wydatki w części „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji” oraz „Krajowa Rada Sądownictwa”, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Dofinansowanie archiwistyki społecznej”, z kwotą dotacji 800 tysięcy zł. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 94 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 37) Poprawka została przyjęta. Poprawka trzydziesta siódma zwiększa o 2 miliony zł dotacje w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na renowację zabytkowych kościołów świętej Marii Magdaleny w Chorzowie oraz świętych Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich, kosztem wydatków bieżących w części „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 38) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta ósma zwiększa dotacje na muzea o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 32 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 39) Poprawka została odrzucona. Poprawka trzydziesta dziewiąta zwiększa o 2 miliony zł wydatki majątkowe w części „Szkolnictwo wyższe”, z przeznaczeniem na doskonalenie procesu kształcenia poprzez rozwój infrastruktury Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 40) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta zwiększa o 35 milionów zł dotacje z części „Transport”, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 61 Kielce Popowskie na odcinku Żelisławice – Częstochowa – Stradom, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 41) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta pierwsza zwiększa o 10 milionów zł dotacje w części „Transport”, z przeznaczeniem na budowę połączenia kolejowego Katowice – Pyrzowice, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 42) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta druga zwiększa o 15 milionów zł dotacje w części „Transport”, z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S69, odcinka Bielsko-Biała – Żywiec, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 43) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta trzecia zwiększa o 10 milionów zł dotacje w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę północno-zachodniej obwodnicy Płocka, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 44) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta czwarta zmniejsza o 5 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Modernizacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta piąta zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe w części „Kultura fizyczna”, z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej w Olsztynie, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 46) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta szósta zmniejsza o 5 milionów zł „Rezerwę ogólną”, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Rozbudowa kampusu Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 47) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta siódma zmniejsza o 20 milionów zł „Rezerwę ogólną” z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 48) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta ósma zmniejsza o 5 milionów zł „Rezerwę ogólną” z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla miasta Jastrzębie Zdrój”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 49) Poprawka została odrzucona. Poprawka czterdziesta dziewiąta zmniejsza o 1 milion zł „Rezerwę ogólną” z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Przebudowa drogi Pole Bzie KSSE”.
 • Proszę mnie nie… proszę nie powtarzać, powiedziałem dobrze.
 • Wesołość na sali
 • Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 50) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta zmniejsza o 15 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od Jastrzębia Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 51) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta pierwsza zmniejsza o 1,5 miliona zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Utworzenie w Częstochowie delegatury śląskiego oddziału IPN”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 52) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta druga zmniejsza o 2 miliony zł rezerwę celową „Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju” i przeznacza tę kwotę na dodanie w części „Sprawy zagraniczne” rozdziału „Pomoc zagraniczna”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 65 głosowało za, 30 – przeciw. (Głosowanie nr 53) Poprawka została przyjęta. Poprawka pięćdziesiąta trzecia zmniejsza o 3 miliony zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Budowa drogi nr 66 Wysokie Mazowieckie – Szepietowo”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 54) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta czwarta zmniejsza o 12 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Budowa drogi powiatowej w województwie podlaskim Mężenin – Osowiec”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 55) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta piąta zmniejsza o 7 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii w Białymstoku”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 56) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta szósta zmniejsza o 2 miliony zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Wykonanie dokumentacji drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie – Białystok”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 57) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta siódma zwiększa o 7 milionów zł dotację w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na dokończenie budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
 • Rozmowy na sali
 • Państwo Senatorowie, słyszę, że macie mocne głosy.
 • Macie operowe głosy, ale proszę mi nie przeszkadzać. Głosujemy. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 58) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta ósma zwiększa o 2 miliony 124 tysiące zł dotację w części „Województwo podlaskie” z przeznaczeniem na renowację i modernizację zabytkowego kościoła pod wezwaniem świętego Rocha w Białymstoku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Na 94 senatorów 30 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 59) Poprawka została odrzucona. Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta zmniejsza o 50 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Remont dróg S7 i S16 Miłomłyn – Ostróda i węzeł w Ostródzie”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 29 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 60) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta zmniejsza o 50 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Przekop Mierzei Wiślanej i rewitalizacja Kanału Elbląskiego”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 32 głosowało za, przeciw – 63. (Głosowanie nr 61) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta pierwsza zwiększa o 5 milionów zł dotację w części „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na remont i modernizację stadionu OSiR w Olsztynie kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, przeciw – 64, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 62) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta druga zmniejsza o 10 milionów zł wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezydenta” i przeznacza je na utworzenie rezerwy celowej „Budowa obwodnicy Olsztyna”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 63) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta trzecia zmniejsza o 10 milionów zł wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezydenta” i przeznacza je na utworzenie rezerwy celowej „Remont drogi S51 Olsztyn – Olsztynek”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 obecnych senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 64) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta czwarta zwiększa o 10 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo warmińsko-mazurskie” z przeznaczeniem na modernizację i eksploatację urządzeń wodnych i melioracyjnych na Żuławach Wiślanych kosztem zmniejszenia wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 obecnych senatorów 30 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 65) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta piąta zmniejsza o 1,5 miliona zł wydatki bieżące w części „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów” i przeznacza je na utworzenie rezerwy celowej „Remont drogi S16 Mrągowo – Orzysz”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 66) Poprawka sześćdziesiąta szósta zmniejsza o 12 milionów zł rezerwę celową na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Reaktywacja portu lotniczego w Zgierzu Pomorskim”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 29 głosowała za, 65 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 67) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta siódma zwiększa o 8 milionów zł dotację w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na renowację Bazyliki Mariackiej w Gdańsku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 68) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta ósma zwiększa o 1 milion zł dotację w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na renowację Kościoła św. Jakuba w Gdańsku kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 92 obecnych senatorów 30 głosowało za, 62 –przeciw. (Głosowanie nr 69) Poprawka została odrzucona. Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta zmniejsza o 200 tysięcy zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej „Utrzymanie Szkoły Podstawowej imienia Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 70) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta zwiększa wydatki majątkowe o 30 milionów zł na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 obecnych senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 71) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta pierwsza zwiększa wydatki bieżące na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w części „Województwo łódzkie” o kwotę 5 milionów 340 tysięcy zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych strażaków kosztem wydatków bieżących na Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 72) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta druga zwiększa wydatki majątkowe na melioracje wodne w części „Województwo podkarpackie” o 10 milionów zł z przeznaczeniem na wały przeciwpowodziowe kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 73) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta trzecia zwiększa dotacje i subwencje na melioracje wodne w części „Województwo podkarpackie” o 20 milionów zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 74) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta czwarta zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe na komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Jaśle kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 75) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta piąta zwiększa wydatki majątkowe na szkoły artystyczne o 1 milion zł, z przeznaczeniem na adaptacją, rozbudowę i remont Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle, kosztem wydatków bieżących w części „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 76) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta szósta zwiększa o 12 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 28 na odcinku Jasło – Krosno – Sanok – Ustrzyki Dolne, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 77) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta siódma zwiększa o 30 milionów zł dotacje i subwencje na szpitale, z przeznaczeniem na budowę bloku operacyjnego w Centrum Rehabilitacyjnym w Białogardzie, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 78) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową z kwotą 50 milionów zł wydatków majątkowych na budowę obwodnicy zachodniej Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza w ciągu drogi ekspresowej S-14 kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 79) Poprawka została odrzucona. Poprawka siedemdziesiąta dziewiąta zwiększa wydatki majątkowe w części „Województwo łódzkie” o kwotę 1 miliona 881 tysięcy zł, z przeznaczeniem na budowę ulicy Sokołowskiej w Zgierzu, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 80) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 56 milionów zł na dofinansowanie budowy Hali Widowiskowej i Sportowej w Szczecinie kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 81) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta pierwsza zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 930 milionów zł kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 82) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta druga zwiększa o 5 milionów zł dotacje i subwencje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zabytkowego Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach, kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 83) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta trzecia zwiększa o 5 milionów zł dotacje i subwencje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zabytkowego Klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni, kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 84) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta czwarta zwiększa o 8 milionów zł dotację na Kopalnię Soli „Wieliczka” kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 85) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta piąta zwiększa o 8 milionów zł dotację na Kopalnię Soli „Bochnia” kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 86) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta szósta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 35 milionów zł na budowę południowej obwodnicy Radomia kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 87) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta siódma tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł na budowę ulicy Młodzianowskiej w Radomiu wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 88) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 147 milionów zł na budowę drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Biłgoraj – Tarnogród – Sieniawa kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 89) Poprawka została odrzucona. Poprawka osiemdziesiąta dziewiąta zwiększa o 43 miliony zł dotacje i subwencje na zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na kluby i rozgrywki sportowe piłki nożnej najniższej rangi, kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki: na 95 senatorów 32 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 90) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł na budowę zachodniej obwodnicy Radomia kosztem wydatków bieżących w części „Kancelaria Prezydenta RP”. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 91) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza rozszerza zakres rezerwy na podwyżki uposażeń o funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz zwiększa kwotę przeznaczoną na ten cel o 90 milionów zł kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 92) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta druga zwiększa o 25 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach autostradowych A4 na odcinku Szarów – Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i Tarnowie, kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 31 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 93) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta trzecia tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 19 milionów zł na budowę Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji krakowskiej kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 94) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta czwarta zwiększa o 12 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 95) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta piąta tworzy nową rezerwę celową z kwotą wydatków majątkowych 82 miliony zł na budowę drogi krajowej S7 w ciągu wschodniej obwodnicy Krakowa oraz przygotowanie inwestycji budowy tej drogi do granic województwa świętokrzyskiego kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 96) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta szósta zwiększa o 40 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy obwodnic Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej i Nowego Sącza, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 97) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta siódma zwiększa o 20 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 75 Brzesko – Muszyna, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 98) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta ósma zwiększa o 10 milionów zł wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 94, Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 99) Poprawka została odrzucona. Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta dodaje nową rezerwę celową „Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna – Sokołów Małopolski” z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 100) Poprawka została odrzucona. Poprawka setna zwiększa o 30 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na połączenie zjazdów w węzłach autostradowych A4 na odcinku Szarów – Tarnów z drogami lokalnymi w Bochni, Brzesku i Tarnowie, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 101) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pierwsza zwiększa o 9 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drodze S7, odcinek Kraków – Myślenice, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 102) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto druga zwiększa o 14 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 103) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzecia zwiększa o 30 milionów zł wydatki w części „Transport”, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przebudowę drogi S7 Lubień – Rabka, węzeł Lubień – węzeł Zabornia, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 104) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czwarta dodaje nową rezerwę celową „Budowa obwodnic w województwie małopolskim” z kwotą wydatków majątkowych 56 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 93 senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 105) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto piąta dodaje nową rezerwę celową „Budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie i aglomeracji krakowskiej” z kwotą wydatków majątkowych 26 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 106) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto szósta dodaje nową rezerwę celową „Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim” z kwotą wydatków majątkowych 40 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 107) Poprawka została odrzucona. Teraz sto siódma. Tak?
 • Tak, sto siódma.
 • Poprawka sto siódma zwiększa o 30 milionów zł dotacje i subwencje w rezerwie celowej na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej, z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. w Krakowie, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 108) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto ósma dodaje nową rezerwę celową „Rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28” z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 109) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dziewiąta zwiększa o 25 milionów zł wydatki majątkowe w rezerwie celowej „Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych”, z przeznaczeniem na budowę mostu na przejściu granicznym Piwniczna Zdrój – Mniszek, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 110) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dziesiąta zwiększa dotację na filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 1 milion 800 tysięcy zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Chóru Polskiego Radia w Krakowie, kosztem wydatków na obsługę długu krajowego. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 111) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto jedenasta zwiększa wydatki majątkowe na infrastrukturę kolejową o 5 milionów zł, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 25 Dębica – Mielec – Ocice, kosztem wydatków na obsługę zadłużenia zagranicznego. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 112) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwunasta zwiększa wydatki majątkowe na drogi publiczne i krajowe o 1 milion zł, z przeznaczeniem na prace projektowe obwodnicy Kolbuszowej, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 113) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzynasta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 4 w miejscowości Nagawczyna z kwotą wydatków majątkowych 3 miliony 500 tysięcy zł kosztem wydatków na obsługę długu krajowego. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Na 95 obecnych senatorów 30 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 114) Poprawka została odrzucona.
 • Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan Wyrowiński)
 • Poprawka sto czternasta zwiększa dochody z podatku akcyzowego o 200 milionów zł i przeznacza je na rezerwę celową „Dopłaty do paliwa rolniczego”. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 115) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto piętnasta zwiększa rezerwę celową na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej o kwotę 20 milionów zł, z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 w Krakowie, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 95 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 116) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto szesnasta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na rozpoczęcie budowy mostu w Nowym Sączu w ciągu drogi krajowej nr 28, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 95 obecnych senatorów 28 głosowało za, 66 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 117) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemnasta zwiększa wydatki bieżące na drogi publiczne i krajowe o 20 milionów zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drodze S7 odcinek Kraków – Myślenice, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 95 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 118) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemnasta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na przekop Mierzei Wiślanej i rewitalizację Kanału Elbląskiego, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 32 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 119) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dziewiętnasta zwiększa dotacje na muzea w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 20 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 120) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta zwiększa dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 2 miliony zł, z przeznaczeniem na renowację kościoła świętego Jakuba w Gdańsku, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 121) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta pierwsza tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, z kwotą dotacji i subwencji 600 milionów zł, kosztem wydatków bieżących urzędów skarbowych. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 122) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta druga zwiększa wydatki bieżące Służby Kontrwywiadu Wojskowego o 10 milionów zł, kosztem ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 92 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 123) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta trzecia zwiększa wydatki bieżące na drogi publiczne krajowe o kwotę 160 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 28, kosztem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 124) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta czwarta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na remont linii nr 9 w Oleśnicy, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion zł, kosztem wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych senatorów, 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 125) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta piąta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na konserwację wałów wiślanych w rejonie Sandomierza, z kwotą wydatków bieżących 2 miliony 500 tysięcy zł, kosztem wydatków bieżących Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 92 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 126) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta szósta zwiększa wydatki majątkowe na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim o 3 miliony 700 tysięcy zł, z przeznaczeniem na dokończenie budowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 27 głosowało za, 65 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 127) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta siódma tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na budowę dróg krajowych na terenie województwa podlaskiego, z kwotą wydatków majątkowych 500 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 128) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta ósma tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na budowę drogi S7, odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego, z kwotą wydatków majątkowych 466 milionów 150 tysięcy zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 129) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto dwudziesta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji w szpitalach powiatowych na terenie województwa podlaskiego, z kwotą dotacji i subwencji 150 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych senatorów, 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 130) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta tworzy nową rezerwę celową przeznaczoną na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Biłgoraj – Hedwiżyn – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, z kwotą wydatków majątkowych 112 milionów zł, kosztem rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 131) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta pierwsza zwiększa o 50 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo małopolskie” w rozdziale „Melioracje wodne”, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 132) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta druga dodaje nową rezerwę celową „Budowa obwodnicy północnej Biłgoraja”, z kwotą wydatków majątkowych 42,5 miliona zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 133) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta trzecia dodaje nową rezerwę celową „Budowa zbiornika w Brodziakach na Czarnej Ładzie”, z kwotą wydatków majątkowych 40 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 90 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 134) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta czwarta dodaje nową rezerwę celową „Budowa drogi ekspresowej E7 Radom – Skarżysko Kamienna”, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem, jak zwykle, zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Na obecnych 94 senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 135) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta piąta dodaje nową rezerwę celową „Budowa zbiornika wodnego Biszcza-Żary”, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 136) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta szósta dodaje nową rezerwę celową „Inwestycje przeciwpowodziowe i bieżące utrzymanie urządzeń o funkcjach przeciwpowodziowych w województwie małopolskim”, z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Na 94 senatorów 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 137) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta siódma zwiększa o 20 milionów zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w części „Transport” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 138) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto trzydziesta ósma zwiększa o 1,5 miliona zł wydatki majątkowe w części „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” kosztem zmniejszenia wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 139) Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka sto trzydziesta dziewiąta dodaje nową rezerwę celową „Inwestycja infrastrukturalna w mieście stołecznym Warszawa: budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ulica Światowida i Projektowanej”, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych senatorów, 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 140) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta dodaje nową rezerwę celową „Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie i zapory Jordanów – Tokary – Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika w województwie mazowieckim”, z kwotą dotacji i subwencji 50 milionów zł, kosztem, jak zwykle, zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych senatorów, 29 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 141) Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka sto czterdziesta pierwsza dodaje nową rezerwę celową „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego dróg krajowych nr 17 i 50 w miejscowości Kołbiel”, z kwotą wydatków majątkowych 15 milionów zł, kosztem zwiększenia planowanych dochodów z podatku akcyzowego. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 142) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta druga dodaje nową rezerwę celową „Inwestycja infrastrukturalna w mieście stołecznym Warszawa: rozbudowa ulicy Łodygowej ma odcinku ulica Radzymińska – granica miasta”, z kwotą wydatków majątkowych 45 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 senatorów, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 143) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta trzecia dodaje nową rezerwę celową „Inwestycja infrastrukturalna w mieście stołecznym Warszawa: projekt i budowa II linii metra – odcinek centralny, od stacji «Rondo Daszyńskiego» do stacji «Dworzec Wileński»”, z kwotą wydatków majątkowych 100 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 144) Zatem poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta czwarta dodaje nową rezerwą celową „Wykonanie rezerwy celowej na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Marek”, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 145) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta piąta zwiększa o 30 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” w rozdziale „Drogi publiczne krajowe” z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 4 na odcinku Łańcut – Jarosław, wraz z budową obwodnic Łańcuta i Przeworska, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 146) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta szósta zwiększa o 20 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” w rozdziale „Infrastruktura kolejowa”, z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolejowej L91 Rzeszów – Przemyśl, kosztem zmniejszenia wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 147) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta siódma zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe w części „Województwo podkarpackie” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 90 obecnych, 26 głosowało za, 62 – przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 148) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta ósma zwiększa o 50 milionów zł dotacje i subwencje w części „Transport” w rozdziale „Infrastruktura kolejowa”, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej na trasie Wrocław – Jelenia Góra, kosztem, jak zwykle, zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 92 obecnych, 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 149) Zatem poprawka została odrzucona. Poprawka sto czterdziesta dziewiąta zwiększa o 72,5 miliona zł wydatki majątkowe w części „Województwo dolnośląskie” w rozdziale „Melioracje wodne”, z przeznaczeniem na gruntowną modernizację i przebudowę wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, kosztem zmniejszenia środków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 150) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na budowę drogi ekspresowej S3 wraz z obwodnicami Lubina, Jawora i Bolkowa, z kwotą wydatków majątkowych 1 milion 78 tysięcy zł, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych, 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 151) Poprawka nie uzyskała aprobaty Wysokiej Izby. Poprawka sto pięćdziesiąta pierwsza zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych w części „Transport” o 10 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę mostu na Odrze w miejscowości Milsk w województwie lubuskim, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 93 obecnych, 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 152) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta druga tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Wielkopolskim, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 91 obecnych, 28 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 153) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta trzecia zwiększa wydatki majątkowe Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o 3 miliony zł, z przeznaczeniem na rozbudowę portu lotniczego w Zielonej Górze, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 154) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta czwarta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na dotację na rzecz samorządu województwa lubuskiego na spłatę zadłużenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z kwotą dotacji i subwencji 50 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: 92 obecnych, 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 155) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta piąta zwiększa wydatki majątkowe infrastruktury kolejowej o 10 milionów zł z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej Wrocław – Zielona Góra – Szczecin kosztem rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a jakże. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 92 obecnych senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 156) Poprawka nie uzyskała poparcia. Poprawka sto pięćdziesiąta szósta zwiększa w części „Województwo lubuskie” wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 miliony zł, z przeznaczeniem na wspieranie sportu dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 157) Poprawka nie uzyskała aprobaty Wysokiej Izby. Poprawka sto pięćdziesiąta siódma tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na modernizację drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Jędrzejów do granic województwa świętokrzyskiego z województwem małopolskim, na wykup gruntów, z kwotą wydatków majątkowych 20 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 158) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na modernizację drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Skarżysko-Kamienna do granic województwa świętokrzyskiego z województwem małopolskim, na wykup gruntów, z kwotą wydatków majątkowych 7 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 92 obecnych senatorów 28 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 159) Zatem poprawka została odrzucona. Poprawka sto pięćdziesiąta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową, przeznaczoną na zapewnienie środków dla Klinicznego Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 10 milionów, kosztem zmniejszenia dotacji i subwencji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 160) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta tworzy nową rezerwę celową „Szpital Kliniczny Dziecięcy im. Profesora”… No właśnie nie wiem… Chyba Andrzeja Gębali. Tak? Czy Anny Gębali? Nie pamiętam.
 • Andrzeja Gębali.
 • A więc tworzy nową rezerwę celową „Szpital Kliniczny Dziecięcy im. Profesora Andrzeja Gębali w Lublinie”, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 15 milionów zł, kosztem zmniejszenia dotacji i subwencji na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 161) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta pierwsza zwiększa o kwotę 8 milionów zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w części „Transport”, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do przebudowy drogi krajowej nr 12 w obrębie miasta Chełm, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 162) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta druga zwiększa wydatki majątkowe infrastruktury kolejowej o kwotę 50 milionów zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa-Wschodnia – Lublin – Dorohusk – granica państwa, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, niestety. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 163) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta trzecia zwiększa wydatki majątkowe infrastruktury kolejowej o kwotę 10 milionów, z przeznaczeniem na modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Puławy – Nałęczów, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 164) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta czwarta zwiększa dotacje i subwencje o kwotę 10 milionów zł w rozdziale „Zdrowie”, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w szpitalu wojewódzkim w Zamościu, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 165) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta piąta dodaje, Państwo Senatorowie, w rezerwie celowej „Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych” dotacje w kwocie 5 milionów zł, z przeznaczeniem na budowę międzynarodowego przejścia granicznego w Zbereżu, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Na 93 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 166) Ta poprawka podzieliła los większości poprawek i została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta szósta tworzy nową rezerwę celową na wykup gruntów pod inwestycję – budowa obwodnicy Puław, II etap, z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 93 obecnych senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 167) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta siódma zwiększa w części „Województw Lubelskie” dotacje i subwencje o kwotę 14 milionów zł, z przeznaczeniem na zakup szynobusów na trasie Terespol – Siedlce, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 168) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta ósma tworzy nową rezerwę celową na remont klasztoru ojców cystersów w Jędrzejowie, z kwotą dotacji i subwencji 2 miliony 500 tysięcy zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 93 obecnych senatorów 30 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 169) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto sześćdziesiąta dziewiąta zwiększa o 10 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport”, z przeznaczeniem na stabilizację odcinka Tęgoborze – Just w ciągu drogi krajowej nr 75, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 92 obecnych senatorów 28 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 170) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta zwiększa o 40 milionów wydatki majątkowe w części „Transport”, z przeznaczeniem na modernizację drogi krajowej nr 28 poprzez budowę trzecich wolnych pasów ruchu na odcinku powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP oraz rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 171) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta pierwsza tworzy nową rezerwę celową na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Frampol – Wysokie, z kwotą wydatków majątkowych 93 miliony zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP oraz rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 92 obecnych senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 172) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta druga tworzy nową rezerwę celową na wykup gruntów pod lotnisko w Obicach, z kwotą dotacji i subwencji 25 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 94 obecnych senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 173) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta trzecia zwiększa o 5 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport”, z przeznaczeniem na modernizację skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z drogami wojewódzkimi nr 60 i 702 w miejscowości Kutno, województwo łódzkie, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie? Wyniki: na 90 senatorów 28 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 174) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta czwarta zwiększa o 20 milionów zł wydatki majątkowe w części „Transport” z przeznaczeniem na wykup gruntów pod budowę drogi S-8 w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezydenta RP. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 31 głosowało za, przeciw – 62. (Głosowanie nr 175) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta piąta tworzy nową rezerwę celową na modernizację linii kolejowej na odcinku Kutno – Łódź Kaliska z kwotą wydatków majątkowych 5 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 29 głosowało za… Przepraszam. Głosowało 94 senatorów, 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 176) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta szósta tworzy nową rezerwę celową na budowę mostu granicznego w Piwnicznej Zdroju na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami, z kwotą wydatków majątkowych 125 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Na 94 obecnych 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 177) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta siódma zwiększa wydatki majątkowe o 40 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na modernizację drogi kolejowej nr 75 poprzez budowę trzecich wolnych pasów ruchu na odcinku Brzesko – Nowy Sącz – granica państwa, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 178) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta ósma zwiększa w części „Transport” wydatki bieżące jednostek budżetowych o 30 milionów zł z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 senatorów 29 głosowało za, 64 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 179) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto siedemdziesiąta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową na budowę obwodnicy Wąchocka…
 • Wesołość na sali
 • Wąchockowi też się coś należy, proszę państwa. …Na drodze krajowej nr 42 z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych Kancelarii Prezydenta RP. Tylko dlaczego kosztem prezydenta? Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Na 94 senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw. (Głosowanie nr 180) Poprawka niestety została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta tworzy nową rezerwę celową na budowę ronda w Bilczy na drodze krajowej nr 73, z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 28 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 181) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta pierwsza…
 • Wycofana.
 • Rozmowy na sali
 • Wycofana. To jest poprawka Rulewskiego.
 • Aha, poprawka sto osiemdziesiąta pierwsza, senatora Rulewskiego, została wycofana. Przepraszam. Poprawka sto osiemdziesiąta druga zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 9 milionów 500 tysięcy zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 obecnych 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 182) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta trzecia zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy miasta Kalisza, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tym razem. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 obecnych 30 głosowało za, 64 – przeciw. (Głosowanie nr 183) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta czwarta zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Jarocina, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w części „Budżet, finanse publiczne i instytucje publiczne”. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 92 senatorów 28 głosowało za, 63 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 184) Poprawka mimo to nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby, została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta piąta zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Gostynina kosztem zmniejszenia wydatków bieżących jednostek budżetowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 185) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta szósta zwiększa wydatki majątkowe o 4 miliony zł w części „Województwo wielkopolskie” z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Na 93 obecnych za… na 93 głosujących 29 głosowało za, przeciw – 64. (Głosowanie nr 186) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta siódma tworzy nową rezerwę celową na remont i adaptację budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie z kwotą wydatków majątkowych 10 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 obecnych, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 187) Poprawka została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta ósma…
 • Rozmowy na sali
 • Wysoka Izbo, proszę jeszcze nieco cierpliwości, już zbliżamy się do końca. …Zwiększa wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3 miliony zł w części „Transport” z przeznaczeniem na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego obwodnicy Piły i Ujścia w ciągu drogi krajowej S-11, kosztem zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 31 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 188) Poprawka zatem została odrzucona. Poprawka sto osiemdziesiąta dziewiąta tworzy nową rezerwę celową na budowę stadionu w Lesznie z kwotą dotacji i subwencji 20 milionów zł, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 senatorów, 29 głosowało za, 65 – przeciw. (Głosowanie nr 189) Zatem również ta poprawka została odrzucona. Poprawka sto dziewięćdziesiąta zwiększa wydatki majątkowe o 160 milionów zł w części „Transport” z przeznaczeniem na dokończenie budowy zachodniej obwodnicy Poznania, kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 senatorów 29 głosowało za, 63 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 190) Poprawka zatem została odrzucona. Poprawka sto dziewięćdziesiąta pierwsza – wychodzi na to, Szanowni Państwo, że to ostatnia poprawka, zatem przeczytam ją wolniej – tworzy nową rezerwę celową na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina – remont Wiaduktu Briańskiego z kwotą wydatków majątkowych 30 milionów zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 93 obecnych 28 senatorów głosowało za, 64 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 191) I ta poprawka, jak większość poprawek, została przez Wysoką Izbę odrzucona. Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Zatem proszę o szczególną uwagę i naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. Na 94 obecnych senatorów 64 głosowało za, 30 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 192) Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na rok 2012. (Oklaski) Dziękuję wszystkim państwu w imieniu pana marszałka Borusewicza i własnym za cierpliwość i spokój w czasie głosowania.