• Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały…
  • Rozmowy na sali
  • Panie i Panowie, jeszcze szczypta cierpliwości. …Oraz została przeprowadzona dyskusja. Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie. Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 131S. Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Proszę o wyniki. Na 93 obecnych senatorów 90 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 193) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.