• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i zawarty jest w druku nr 45, a sprawozdanie komisji – w druku nr 45S. Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji i przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zarekomendować Wysokiej Izbie w imieniu połączonych komisji uchwałę z okazji 200. rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. Najpierw projekt uchwały był procedowany w komisji kultury. Mam zaszczyt być autorem pierwotnego projektu. Komisja przyjęła jednomyślnie uzgodniony projekt uchwały. Następnie został on poddany pierwszemu czytaniu na posiedzeniu połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Odbyła się wtedy głęboka dyskusja, w wyniku której zostały zgłoszone poprawki. Zostały one uwzględnione i – przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymaniu się od głosu – projekt uchwały został przez połączone komisje przyjęty. Mam zaszczyt prezentować go w tej chwili Wysokiej Izbie. „Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. 19 lutego przypada 200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego, jednego z trzech, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, wielkich wieszczów polskiego romantyzmu. Ten znamienity syn ziemi ciechanowskiej jest jednym z największych twórców polskiej literatury, jest także zaliczany do grona wybitnych myślicieli i prekursorów konserwatyzmu. W swoich dziełach wnikliwie zgłębiał przyczyny upadku Rzeczypospolitej, ale również przewidywał jej odrodzenie. W maju 1857 roku pisał: «Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, / Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie». W swoich wizjonerskich utworach – zaliczanych do arcydzieł literatury romantycznej – takich jak «Nie-Boska Komedia», «Irydion» czy «Przedświt», utożsamiał się z losami zniewolonego przez zaborców narodu i odwoływał się do uniwersalnych chrześcijańskich wartości, czerpiąc z nich inspirację do swojej twórczości. Zygmunt Krasiński to także wybitny epistolograf, autor licznej korespondencji z przedstawicielami elit kulturalnych, społecznych i politycznych. Był również autorem kierowanych do ważnych postaci europejskiego świata polityki memoriałów, w których prezentował polską rację stanu. Autor «Irydiona», choć urodził się w Paryżu, ziemię ciechanowską i Mazowsze uważał za «kraj lat dziecinnych» i źródło inspiracji. Kochał tę część Polski i sugestywnie utrwalił ją w warstwie uczuciowo-wspomnieniowej swojej twórczości, zwłaszcza młodzieńczej. Bywał w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pozostawiając tam po sobie trwałe pamiątki, które stały się kamieniem węgielnym do utworzenia muzeum im. Zygmunta Krasińskiego. Zmarł w Paryżu, został pochowany w zbudowanej przez ojca rodowej siedzibie Krasińskich w Opinogórze, gdzie od 1961 roku istnieje zasłużone dla kultury polskiej Muzeum Romantyzmu, przypominające postać tego wielkiego wieszcza. Senat Rzeczypospolitej Polskiej – oddając hołd wielkiemu polskiemu poecie w roku jego 200. rocznicy urodzin – zwraca się z apelem do szkół oraz zainteresowanych instytucji i środowisk o organizowanie wydarzeń przypominających, stanowiącą kanon kultury polskiej, twórczość Zygmunta Krasińskiego i utrwalających jej znajomość. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. Taki jest tekst projektu. Chciałbym jeszcze tylko dodać podziękowania dla wszystkich senatorów, którzy włączyli się w twórczą dyskusję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za różne głosy w tej dyskusji i za cenne uwagi – zdecydowana ich większość została uwzględniona w przedkładanym Wysokiej Izbie projekcie uchwały. Sądzę, że jest doniosłym wydarzeniem to, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej może uczcić Zygmunta Krasińskiego, który, jak wspomniałem, urodził się w Paryżu, ale przecież rodowa siedziba Krasińskich to Krasne, północne Mazowsze. Pochodził on z rodziny o wybitnych zasługach dla Polski, wywodziło się z niej wielu senatorów I Rzeczypospolitej, wielu myślicieli, ludzi kultury i mecenasów kultury. Sądzę, że podjęcie tej uchwały umożliwi podkreślenie rangi tej rocznicy. Chciałbym jeszcze nadmienić, że stało się tak, iż rok 2012 nie został ogłoszony rokiem Zygmunta Krasińskiego, z powodów proceduralnych są inni patroni tego roku. Niewątpliwie jednak Zygmunt Krasiński należy do tych wybitnych ludzi pióra, ludzi kultury, naszych myślicieli, którzy zasługują na upamiętnienie w tym roku. Z tym większą satysfakcją przyjmujemy fakt, że Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił ten rok Rokiem Zygmunta Krasińskiego na Mazowszu. Chcę też Wysoką Izbę poinformować, że jest bogaty kalendarz uroczystości – zachęcam osoby zainteresowane do włączenia się w nie. Uroczystości zaczynają się w sobotę o 18.00 w Kościele Świętego Krzyża, a w niedzielę, 19 lutego – a więc dokładnie w 200. rocznicę urodzin Krasińskiego – w Opinogórze koło Ciechanowa w dawnej rodowej siedzibie rodziny Krasińskich odbędą się, o godzinie 11.30, główne uroczystości jubileuszowe. Dziękuję.
  • Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy do reprezentowania ich upoważnili również senatora Jana Marię Jackowskiego. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Nie widzę…
  • Proszę bardzo, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! Pytanie jest techniczne, o sposób rozpowszechniania tego typu uchwał. Oczywiście my prosimy, zwracamy się do szkół, aby w jakimś sensie uczciły rocznicę, i obwieszczamy to w dzienniku urzędowym. Teraz pytanie: jaka tak naprawdę jest skuteczność docierania tych uchwał bezpośrednio do zainteresowanych, czyli do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców?
  • Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie. Niewątpliwie jest dość trudne to, żeby to do nich dotarło. Mogę powiedzieć, że każdy z nas, senatorów – a szczególnie senatorowie z okręgów, z którymi Krasiński był związany, na przykład pan senator Lasecki, w którego okręgu wyborczym jest Złoty Potok – na pewno będzie aktywnie przyczyniał się do upowszechniania tej uchwały, I tu moja prośba do koleżanek i kolegów senatorów, żeby mówili o tym w swoich okręgach i żeby zawiesili ten apel na swoich stronach internetowych. Można to też rozesłać do mediów, są różne sposoby dotarcia… Tak więc jest tutaj taki apel, żeby tę uchwałę upowszechniać, ponieważ ona ma swoje znaczenie, ona podkreśla rangę Senatu, a także to, że Senat prawdopodobnie jako pierwszy podejmie – jeżeli taka będzie wola Wysokiej Izby – uchwałę w tej sprawie. W Sejmie również trwają prace, równolegle, choć nad trochę innym tekstem uchwały, z którym również można się zapoznać. To wszystko pokazuje, że polski parlament, zarówno Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, docenia rangę rocznic i reaguje na ważne wydarzenia rocznicowe. Dziękuję bardzo.
  • Tam jest jeszcze jedno…
  • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Jeszcze jedno zgłoszenie. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
  • Może nie tyle mam pytanie, ile króciutką uwagę do Prezydium Senatu. Może należałoby się zastanowić nad oprzyrządowaniem tego typu uchwał, nad wyposażeniem ich w coś, co będzie bardzo skuteczne. Tak naprawdę zależałoby chyba wszystkim senatorom – w ogóle taka jest intencja podejmowania tego typu uchwał – aby docierały one do każdej komórki, do której są kierowane, w tym przypadku do szkół. Tak więc jest pytanie, czy nie powinniśmy znaleźć rozwiązania, które zapewniłoby właściwe docieranie tych uchwał.
  • Tak, dziękuję bardzo. Rozumiem, że to nie było pytanie, tylko postulat. Przyjmujemy ten postulat. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora? Nie. Dziękuję bardzo. Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Dla porządku informuję, że pani senator Alicja Zając złożyła swoje przemówienie w dyskusji do protokołu. Senat mógłby teraz przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały, a trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.