• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza. Informuję, że wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłoszę teraz wyniki głosowania. Protokół głosowania tajnego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza. Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Beata Gosiewska i senator Helena Hatka – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza oddano 94 głosy, w tym głosów ważnych 92. Za wyrażeniem zgody głosowało 27 senatorów, przeciwko – 59 senatorów, wstrzymało się od głosu 6 senatorów. Wymagana bezwzględna większość głosów ustawowej liczby senatorów wynosi 51. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza. Informuję, że porządek obrad szóstego posiedzenia Senatu został wyczerpany. Informuję również, że porządek kolejnego, siódmego posiedzenia Senatu, planowanego na dni 14 i 15 marca, zostanie państwu senatorom dostarczony do biur senatorskich.