• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza. Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji w tej sprawie, a senator Kazimierz Kutz złożył wyjaśnienia i odpowiadał na pytania senatorów. Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza. Przypominam, że Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej. Przypominam paniom i panom senatorom, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam sekretarzy: pana senatora Przemysława Błaszczyka, panią senator Beatę Gosiewską oraz panią senator Helenę Hatkę.
  • Rozmowy na sali
  • Pani Senator, została pani, niestety, wywołana przeze mnie do pracy w związku z tym głosowaniem. Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” albo nie postawiono żadnego znaku, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać do urny swoje karty. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów i sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart – senatorowie sekretarze już to czynią, uprzedzając moje życzenie – a państwa senatorów proszę o wypełnienie tych kart. Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty? Tak. Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś panie i panów senatorów proszę o wrzucanie do urny, po wyczytaniu ich nazwisk, wypełnionych kart do głosowania tajnego. Pan senator Libicki głosuje, przy okazji senator Pociej…
  • Czy już mogę, Panie Marszałku? Tak? Jan Filip Libicki Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca Beata Gosiewska Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski.
  • Bardzo proszę, Panie Senatorze Błaszczyk, o wrzucenie karty. Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Tak. Dziękuję. Proszę teraz wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego. Zarządzam przerwę do godziny 18.05.
  • Przerwa w obradach od godziny 17 minut 51 do godziny 18 minut 06)