• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich. Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 61. Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na dzisiejszym posiedzeniu jednomyślnie podjęła uchwałę, którą Wysokiemu Senatowi przedstawiamy, dotyczącą zmian w składzie komisji senackich. Mianowicie na wniosek pana senatora Andrzeja Grzyba zostaje on odwołany z Komisji Środowiska i wybrany do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Treść projektu uchwały w tej sprawie jest zawarta w druku nr 61. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję, Panie Senatorze. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wyniki. Dziękuję. Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 1) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.