• Przed przystąpieniem do obrad państwo senatorowie złożą ślubowanie senatorskie. Rota ślubowania senatorskiego jest zawarta w art. 104 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominam, że zgodnie z art. 30 ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”. Proszę państwa senatorów o podejście do stołu prezydialnego w celu złożenia ślubowania senatorskiego. Proszę wszystkich o powstanie.
  • Wszyscy wstają
  • Odczytuję rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Proszę senator Izabelę Helenę Kloc o złożenie ślubowania.
  • Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
  • Stwierdzam, że senator Izabela Helena Kloc złożyła ślubowanie. Proszę senator Marię Zofię Koc o złożenie ślubowania.
  • Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
  • Stwierdzam, że senator Maria Zofia Koc złożyła ślubowanie. Proszę senatora Jarosława Rusieckiego o złożenie ślubowania.
  • Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
  • Stwierdzam, że senator Jarosław Rusiecki złożył ślubowanie.
  • Dziękuję państwu senatorom. Proszę o zajęcie swoich miejsc. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na sali posiedzeń został zmieniony system do głosowania. Informacje z opisem jego używania wszyscy państwo otrzymali do skrytek i na pulpity. Najistotniejsza różnica polega na sposobie uruchomienia mikrofonu. Teraz działa on tylko wtedy, gdy do czytnika włożona jest karta do głosowania. Uprzejmie proszę zatem o pobranie karty do głosowania i włożenie jej do czytnika także wtedy, gdy zamierzacie państwo zabrać głos. Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym trzecim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; do ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na tym samym posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym; do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych; do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz część poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów pięćdziesiątego siódmego i pięćdziesiątego ósmego posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń zostały przyjęte. Informuję, że protokoły pięćdziesiątego dziewiątego i sześćdziesiątego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, są przygotowane do udostępnienia Senatowi. Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu.