• Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 66Z. Proszę sprawozdawcę komisji, senatora Jana Michalskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na swoim wspólnym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postanowiły – taki był wynik głosowania – przedstawić Wysokiemu Senatowi stanowisko popierające przyjęcie ustawy bez poprawek. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że zostały zgłoszone wnioski mniejszości. Sprawozdawcy mniejszości zaprezentują swoje wnioski.
  • Dziękuję bardzo. Proszę zatem sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, senatora Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.
  • Dziękuję bardzo. Poprawki zaproponowane we wniosku mniejszości dotyczą dwóch spraw. Pierwsza to zmiana modelu funkcjonowania tego podatku – z podatku, który pobierany jest miesięcznie i rozliczany w okresach miesięcznych, na podatek, który jest pobierany zaliczkowo miesięcznie, ale rozliczany jest w okresie rocznym, na podstawie średnich notowań dla miedzi i srebra, a także na podstawie średnich wartości kursów waluty, w której te notowania są podawane, czyli w tym przypadku amerykańskich dolarów. Mówimy tu więc o poprawce, która troszeczkę cywilizuje sposób pobierania i naliczania tego podatku, a także wychodzi naprzeciw racjonalności gospodarczej. Bo mówimy przecież o podmiocie, który ma płacić podatek, a przy takim kształcie zapisów, jaki proponuje ustawa, wysokość tego podatku w zasadzie uzależniona będzie od spekulacji na rynku surowcowym i spekulacji na rynku walutowym. Czyli może zdarzyć się sytuacja, w której KGHM – bo przecież o tym podatniku mówimy – zapłaci wysoki podatek w miesiącu, w którym spekulanci będą grali albo na cenę surowców, albo na cenę waluty, choć wcale w tym miesiącu nie sprzeda swojego urobku po tych właśnie cenach. Taki model podatku, a więc bez rocznego rozliczenia całości opodatkowania, sprawia, że firma będzie płacić podatek nie od realnie uzyskanych przychodów, ale od wyników spekulacji finansowych. Tego dotyczy pierwsza poprawka, czyli sens tej poprawki to zmiana sposobu funkcjonowania podatku. Druga istotna kwestia to ustalenie stawki podatkowej zero w takich przypadkach, kiedy koszty wydobycia miedzi lub srebra są równe wartości lub większe od wartości wydobytego surowca. Czyli sytuacja, że przedsiębiorstwo płaci podatek, choć ponosi straty, dzięki wprowadzeniu tej poprawki zostanie wyeliminowana. My w tej chwili mamy do czynienia z bardzo wysokimi cenami metali, ale one nie są skutkiem wydarzeń o charakterze fundamentalnym, lecz są wyłącznie efektem spekulacji finansowych, które odbywają się w przypadku tych surowców. A więc powrót cen do poziomu, który jest poziomem realnym, wynikającym z fundamentalnego zapotrzebowania na surowce, mógłby oznaczać, że spółka płaciłaby podatek czy mogłaby płacić podatek w sytuacji, kiedy ponosiłaby straty. Proponuję przedstawione poprawki. Mam nadzieję, że spotkają się z państwa zrozumieniem.
  • Dziękuję bardzo. Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Moje poprawki zasadniczo mają na celu – ponieważ jestem… Oczywiście chciałbym, żeby tego podatku w ogóle nie wprowadzono, ale wiem, że to jest niemożliwe. Wobec tego chciałbym chociaż tyle, żeby wprowadzony podatek był o połowę mniejszy. Moje poprawki zmierzają właśnie do tego, żeby podatek zmniejszyć o połowę. Jedna z poprawek, czternasta, mówiąca o tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zmierza do tego, żeby spółka, która zajmuje się wydobyciem kopalin miedzi, srebra i innych surowców, mogła przygotować się do płacenia tego podatku, a więc żeby nie był on wprowadzany w ciągu roku podatkowego. Myślę, że sprawa jest związana również z tym, żeby Trybunał Konstytucyjny ewentualnie nie obalił tej ustawy. Skoro więc już musimy go wprowadzić, to proponuję, żeby wprowadzić ten podatek zmniejszony o połowę od dnia 1 stycznia 2013 r. Dziękuję.
  • Czy senator wnioskodawca Marek Borowski chce jeszcze zabrać głos?
  • Aha, przepraszam, tak. Proszę jeszcze sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, senatora Henryka Ciocha, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.
  • Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie! Moje wystąpienie będzie bardzo krótkie. Poprawka pana senatora marszałka Borowskiego dotyczy vacatio legis w art. 27 projektu ustawy. Chodzi o przedłużenie vacatio legis z czternastu dni do trzydziestu dni, co jest uzasadnione tym, iż jest to nowa regulacja ustawowa wprowadzająca nowy podatek. Dziękuję.
  • Czy senator Marek Borowski chce zabrać głos? Nie. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 95 obecnych senatorów 60 głosowało za, 33 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.