• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 67, a sprawozdanie komisji w drukach nr 67A i 67B. Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawić sprawozdanie z posiedzenia odbytego w dniu 7 marca. Dotyczyło ono ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Celem tej ustawy jest zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25% do 0,4%. Rezerwę wprowadzono w 2007 r. i wynosiła ona wówczas 0,6% oświatowej subwencji ogólnej. Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie z zapisem ustawy z 2007 r., uległa ona pomniejszeniu do 0,25% oświatowej subwencji ogólnej. Inicjatywę zmiany wysokości rezerwy podjęła Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie, proponując owe 0,4%. W Sejmie jednak nie zdążono przyjąć proponowanej ustawy przed ustawą budżetową i dlatego w projekcie przesłanym Senatowi wprowadza się ową wysokość od 1 stycznia 2013 r. Argumentami przemawiającymi za podniesieniem rezerwy są występujące w samorządach potrzeby, których nie sposób przewidzieć, jak na przykład likwidacja skutków zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych, ale też potrzeby związane z remontami bieżącymi, likwidacją barier architektonicznych, czasami również zakupem sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowo oddanych pomieszczeń. Dochodzą też nowe zadania wynikające z dużych zmian, jakie w najbliższym czasie zajdą w oświacie, dotyczących chociażby zadań szkolnych związanych ze zwiększeniem liczby uczniów w niektórych szkołach, oczywiście przy generalnym jej spadku, oraz koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli i innych zadań, które pojawią się w trakcie roku. Od września bieżącego roku i w latach następnych planowane są zmiany w zakresie zadań oświatowych realizowanych przez powiaty w związku z uruchamianiem zawodowych kursów klasyfikacyjnych. Nastąpi też znaczne zwiększenie zadań gmin w związku z obniżaniem wieku obowiązku szkolnego itd., itp. Rezerwa pomoże elastycznie reagować na różne potrzeby w różnym stopniu występujące w poszczególnych samorządach. Jest to oczywiście tylko uzupełnienie finansowania szkół i następuje w wyjątkowych sytuacjach. W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji padały też słowa krytyki wobec takiego rozwiązania z powodu uznaniowości przyznawania dotacji z tej rezerwy. Większość komisji uznawała te zarzuty za gołosłowne, ponieważ proces przyznawania wygląda w ten sposób, że dysponentem jest Ministerstwo Finansów zasięgające opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej i działające w konsultacji z korporacjami samorządowymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Określa się ściśle kryteria przyznawania takich dotacji z rezerwy, ogłasza się nabór wniosków, ogłasza się też wynik przyznawania tych środków. Rezerwa pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej i oczywiście ją uszczupla. W roku bieżącym wynosi 0,25, co daje około 96 milionów zł, a od stycznia, czyli w roku następnym, będzie wynosić 0,4%, co daje 155 milionów zł. W roku poprzednim beneficjentami rezerwy z subwencji oświatowej były gminy – to było 60%, powiaty – 23%, miasta na prawach powiatu – 13%, województwa – 1%. Projekt był konsultowany z korporacjami samorządowymi, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Powiatów Polskich poparły projekt, a Związek Miast Polskich był przeciw. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poparła zgłoszony projekt: 7 senatorów głosowało za, 2 – przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Tak więc w imieniu komisji rekomenduję przedstawiony projekt i proszę Wysoką Izbę o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Tadeusza Arłukowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawić sprawozdanie z posiedzenia tej komisji. Mój szanowny przedmówca nakreślił państwu pełen obraz i całe tło dotyczące tej ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym ja ograniczę się tylko do krótkiej informacji na temat prac komisji. Debata na posiedzeniu komisji, które odbyło się wczoraj, w dniu 13 marca, pozbawiona była, że tak powiem, wysokiej temperatury, być może z tego względu – co chciałbym zauważyć z przykrością – iż nie było na tym posiedzeniu komisji, mimo zaproszenia, przedstawicieli projektodawców ani też osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania rządu podczas obrad komisji. Zdarza się to po raz kolejny i mam nadzieję, że ta praktyka nie będzie już kontynuowana. Tak czy inaczej, na posiedzeniu komisji senatorowie, wymieniając między sobą uwagi w dyskusji, podkreślali, że mimo faktu, iż tego typu nowelizacja wchodzi w życie dosyć szybko po uchwaleniu prawa, to znaczy po 1 stycznia, a przecież w tej chwili jest dopiero połowa lutego, kierunek tych działań jest dobry. Wątpliwości budziła wysokość, która w poprzednich latach wynosiła 0,6%, a wcześniej nawet 1%, ale co do zasadności tego zwiększenia czy też co do szukania kompromisu między stanowiskiem Związku Miast Polskich a projektem, który był zgłaszany już pod koniec ubiegłego roku przez część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego… na pewno ten kompromisowy poziom 0,4% można uznać za właściwy. Podczas głosowania 8 członków komisji poparło projekt ustawy o zmianie ustawy, a 2 wstrzymało się od głosu. Tak że bardzo proszę również szanownych państwa senatorów, Wysoką Izbę, o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?
 • Nie ma pytań.
 • Nie ma. Dziękuję bardzo. Projekt ustawy został wniesiony przez komisję sejmową. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pani Minister, bardzo proszę. Pani minister Hanna Majszczyk.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie ma jeszcze stanowiska rządu odnośnie do tego projektu ze względu na dość szybkie tempo procedowania nad nim. Projekt jest w tej chwili przedmiotem prac wewnątrzresortowych. Został skierowany do Komitetu Rady Ministrów, dlatego też stanowisko, które zaprezentuję, będzie stanowiskiem przygotowanym przez resort finansów jako resort odpowiedzialny za ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Niemniej jednak pragnę państwa poinformować, że w trakcie uzgadniania tego stanowiska nie mieliśmy żadnych głosów sprzeciwu wobec tego, co zaproponował resort finansów w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej, jeżeli chodzi o stanowisko do tego projektu. Co do zasady, ten projekt, jak tutaj już panowie sprawozdawcy zaznaczyli, dotyczy rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej i tak naprawdę nie ma wpływu na budżet państwa jako taki, jeżeli chodzi na przykład o powiększenie jego wydatków, ponieważ wszystko, co jest regulowane poprzez podniesienie wysokości tej rezerwy, dokonuje się w ramach poziomu tej rezerwy i nie ma wpływu na jej wysokość, która została skalkulowana zgodnie z innymi przepisami prawa. Ta wysokość jest więc jak najbardziej aktualna i pozostaje niezmienna. Stanowisko ministra finansów i ministra edukacji narodowej na dzień dzisiejszy – na dzień dzisiejszy, ponieważ, co zaznaczam, nie ma jeszcze stanowiska rządu – jest takie, że nie mamy zastrzeżeń do tego projektu. Podniesienie wysokości tej rezerwy w jakiś sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom poszczególnych, niektórych korporacji reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj chciałabym Wysoką Izbę poinformować, że wcześniej, jeszcze w końcówce roku 2011, był projekt, który podnosił tę rezerwy do wysokości, jaka obowiązywała jeszcze w roku 2011, czyli do wysokości 0,6%. Taka propozycja była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i stanowisko, które zostało zaprezentowane, nie było negatywne, ale było niejednolite, co oznacza, że część przedstawicieli samorządu terytorialnego, korporacji samorządu terytorialnego, była za, a część była przeciw. Dlatego też można uznać, że takie wyjście, takie stanowisko, czyli pośrednia propozycja co do wysokości tej rezerwy na poziomie 0,4%, jest rozwiązaniem jak gdyby salomonowym, godzącym głosy i uwzględniającym racje zarówno tych, którzy byli zdecydowanie przeciwni 0,6%, jak i tych, którzy chcieliby podniesienia tej rezerwy nawet do wysokości 0,6%. Przede wszystkim oczywiście chodzi tutaj o gminy wiejskie, które, jak już zauważył pan przewodniczący komisji samorządu terytorialnego, mają dotychczas, przynajmniej miały w latach ubiegłych, największy udział, jeżeli chodzi o partycypowanie w podziale tej rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej. Chciałabym również dodać, że oczywiście co do wysokości samej rezerwy nie mamy zastrzeżeń – o tym już wspomniałam. Bezpośrednio nie przekłada się to na kwestie wydatków budżetowych jako takich, gdyż mieści się w limicie poziomu tej rezerwy, która już została zaplanowana w budżecie, niemniej na pewno pozwoli to na dostosowanie podziału tej rezerwy subwencji oświatowej do tego, co w rzeczywistości w trakcie roku będzie się działo. Nie mogę się też zgodzić z tym, że ogranicza to subwencję oświatową, bo to cały czas stanowi część subwencji oświatowej, tylko podlegającą innym zasadom podziału, uwzględniającym specyfikę poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego czy też zdarzenia losowe. Bo pragnę przypomnieć, że taka była pierwotna intencja tworzenia tej rezerwy: chodziło o uwzględnianie nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie roku mogą wystąpić. Dlatego powinny być zapisane środki umożliwiające rozwiązanie tego problemu. Jeżeli chodzi o uzasadnienie do tego projektu, to przypomnę, że tak jak już pan marszałek tutaj zaznaczył, jest to projekt komisyjny, sejmowy, nie jest to projekt rządowy. I nie podzielamy co do zasady głównych argumentów przywołanych w uzasadnieniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z sześciolatkami, ponieważ akurat uczestnictwo sześciolatków w systemie oświaty od roku 2012 było przewidziane przy kalkulacji subwencji oświatowej. A zatem i tak było to uwzględnione, mimo tego, że termin obowiązkowego wysyłania sześciolatków do szkół został, jak wiemy, przesunięty w czasie. Chciałabym jeszcze tylko na koniec poinformować o czymś w związku z uwagą dotyczącą braku przedstawicieli rządu na posiedzeniu komisji edukacji. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że zaproszenie dostaliśmy w dniu wczorajszym po godzinie 10.00. Oczywiście do czasu rozpoczęcia posiedzenia komisji było jeszcze troszeczkę czasu, niemniej ja w tym czasie – a to ja osobiście odpowiadam za tę ustawę – byłam już na spotkaniu Rady Ministrów, stąd też z przykrością informuję… Na pewno byśmy zapewnili to uczestnictwo, gdybyśmy mieli taką możliwość i troszeczkę wcześniej… Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Pani Minister. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
 • Matusiewicz.
 • Pan senator Matusiewicz. Bardzo proszę.
 • Dziękuję bardzo. Pani Minister, mam takie pytanie. Wiadomo, że ta ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r. Do końca lutego tego roku organy samorządowe podjęły uchwały o zamiarze zlikwidowania dwóch tysięcy pięciuset szkół w całym kraju.
 • Ale to nie ma związku…
 • Wiadomo, że to będzie się wiązać ze zwalnianiem nauczycieli. Wcześniej z tej rezerwy części oświatowej subwencji pochodziły również kwoty na wypłaty dla zwalnianych nauczycieli. Czy ministerstwo ma jakieś szacunki, jaka to będzie kwota w roku 2012? I czy przy tym wskaźniku 0,25%, któremu odpowiada kwota 96 milionów zł, będą zabezpieczone wypłaty z tej rezerwy części oświatowej, czy samorządy będą musiały same, na podstawie art. 5a ustawy o systemie oświaty, znaleźć środki pieniężne dla wypłaty dla tych zwalnianych nauczycieli w związku z likwidacją szkół, częściową likwidacją, zmianą planu nauczania czy też w związku ze zmianami organizacyjnymi? Chodzi o to wszystko, co wynika z art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela. Dziękuję.
 • Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Minister.
 • Dziękuję bardzo. Nie mam takich szacunków, Panie Senatorze. Jeżeli jakieś szacunki są, jeżeli już są, bo tego nie wiem, to będzie je miał minister edukacji, będą one w ministerstwie edukacji. Minister finansów nie zbiera takich danych. Chciałabym zwrócić uwagę, że poziom rezerwy części oświatowej subwencji, rezerwy zaplanowanej na rok 2012, poziom określony na 0,25%, był znany od kilku lat. To nie jest kwestia, która byłaby jakimś zaskoczeniem. Nie jest tak, że wprowadzono to w końcówce roku i ktoś się tego nie spodziewał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Jak pan senator wspomniał, jeśli wskaźnik będzie na poziomie 0,25%, to ta subwencja, ta rezerwa, która została zaplanowana, wyniesie 96 milionów zł. Myślę więc, że nawet biorąc pod uwagę liczbę szkół, które zostały zlikwidowane, i konieczność wypłaty odpraw dla nauczycieli, wiążącą się z taką, a nie inną decyzją… Mogłoby to być pokryte z tej kwoty, ale będzie to zależało od kryteriów, jakie zostaną przyjęte podczas podziału. Nie ma żadnego wskazania ani też wytycznych wynikających wprost z ustawy, że rezerwa ma być przeznaczana na takie cele. To właśnie minister edukacji w porozumieniu ze sceną samorządową, o czym jeden z panów przewodniczących już wspominał… Opiniujemy to również w komisji wspólnej rządu i samorządu. Decyduje się więc wspólnie o tym, jakie cele uzna się za priorytetowe dla uregulowania pewnych zdarzeń, których nie przewidziano wcześniej. I na koniec chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie ma takiej zasady, że akurat z subwencji w ogóle mają być pokrywane te wydatki. Przypomnę tutaj o art. 5a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim wydatki związane z tym systemem pokrywane są z dochodów własnych jednostek samorządu, subwencja to tylko uzupełnia, a nie pokrywa. Dziękuję.
 • Dziękuję bardzo. Pan senator Słoń. Bardzo proszę.
 • Dziękuję, Panie Marszałku. Pani Minister, ja mam pytanie dotyczące struktury tego katalogu wydatków, jaki istniał, powiedzmy, w 2010 r., tego tortu, z którego były wydzielane środki, ówczesnej rezerwy. I następne pytanie. Czy rzeczywiście ministerstwo chce pójść na taką, przepraszam za wyrażenie, łatwiznę, żeby pogodzić pewne korporacje? Chodzi o nieuznanie tego pierwotnego, powiedzmy, powodu zmniejszenia tej rezerwy. Bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w pewnym momencie ten katalog stał się dosyć uznaniowy i ten spadek z 0,6 do 0,25% wydawał się bardzo uzasadniony. Dziękuję.
 • Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Minister.
 • Dziękuję. Panie Senatorze, wydawał się uzasadniony, jak się okazuje, tylko dla części przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Druga, dość pokaźna, część przedstawicieli samorządu uznawała, że jest to dla nich krzywdzące, skoro znajdują się w o wiele gorszej sytuacji, a brak środków w rezerwie uniemożliwia im zaradzenie pewnym nieprzewidzianym sytuacjom czy też znalezienie wyjścia z takich sytuacji, jak na przykład pożar w szkole, zawalenie się dachu czy zalanie. Właśnie takie sprawy były często regulowane w drodze podziału tej subwencji. Oczywiście każdy podział, który odbywa się na podstawie kryteriów i wniosków, ma charakter uznaniowy, ale w momencie, kiedy wybierane są kryteria. A te kryteria są wybierane z udziałem wszystkich przedstawicieli… I nie przypominam sobie, żeby przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch lat była taka sytuacja, że ktoś zgłaszał stanowczy protest dotyczący kryteriów, które zostały przyjęte. Co więcej, kiedy zapoznaliśmy się z historią kryteriów, które były brane pod uwagę w ciągu jeszcze dłuższego okresu, w ciągu pięciu, sześciu lat wstecz, okazało się, że te kryteria były podobne, co oznacza, że ten wybór jest wyborem świadomym, ukierunkowanym na to, co jest najbardziej potrzebne jednostkom samorządu terytorialnego. I one w jakiś sposób oczekują, że będą wspomagane inaczej niż zgodnie z algorytmami zapisanymi wprost przy podziale subwencji. Tak że dla resortu finansów na pewno nie jest to żadną łatwizną, jak pan senator określił, w końcu chodzi tutaj o to, aby pogodzić te sprawy. Zwracam również uwagę na to, że jest to subwencja oświatowa i kwota się nie zmienia, więc z naszego punktu widzenia nie jest to żadna łatwizna. Budżet w żaden sposób na tym nie zarabia. Dodatkowo ta niższa kwota będzie teraz wymagała jeszcze większego wyczulenia na kryteria, które powinny być przyjęte, i na sposób podziału środków. Dziękuję.
 • Dziękuję bardzo, Pani Minister. Pan senator Wittbrodt. Bardzo proszę.
 • Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Pani Minister, do końca ubiegłego roku było 0,6%…
 • …na tym poziomie rezerwa była liczona. Teraz nastąpił spadek do 0,25%, a w tej chwili szukamy nowego kompromisu, staramy się, żeby było to na poziomie 0,4%, a więc pomiędzy tymi wartościami. Mam pytanie: jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie, po miesiącu czy po dwóch miesiącach, nagle następuje zmiana? Bo mnie o to pytają. To było zbyt krótkie doświadczenie. Nastąpiła zmiana, a teraz nagle wracamy… Jak pani minister to wytłumaczy?
 • Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Minister.
 • Panie Senatorze, myślę, że to jest pytanie do posłów wnioskodawców, do komisji sejmowej. To nie jest projekt rządowy, ta propozycja czy pomysł tej ustawy w żadnym przypadku nie wyszedł ze strony resortu finansów. My od dawna wiedzieliśmy, że wysokość rezerwy jest na poziomie 0,25%. Trudno jest mi ocenić, dlaczego komisja samorządu w Sejmie zaproponowała to dopiero na tym etapie, a nie wcześniej, dlaczego samorządy… Może dlatego, że stanowiska były sprzeczne, a samorządy nie wychodziły z taką propozycją, ponieważ wiedziały, że jako korporacja, w sensie komisja wspólna, nie będą w stanie wypracować jednego stanowiska w postaci wniosku do resortu, żeby z takimi zmianami wyszedł. Panie Senatorze, ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego komisja tak późno zaproponowała te zmiany. My kierowaliśmy się tym, co jest zapisane w ustawie, i byliśmy… Pragnę państwa poinformować, że na początku roku zgodnie z ustawą, która zobowiązuje ministra finansów do tego, aby wstępnie poinformować samorządy o wielkości subwencji… Samorządy zostały poinformowane o wielkości subwencji oświatowej przy założeniu, że rezerwa będzie na poziomie 0,25%. Nie zakładaliśmy tej zmiany, dopiero później pojawiła się ta kwestia. Ale to jest, tak jak powiedziałam, pytanie do komisji sejmowej.
 • Czy można jeszcze jedno pytanie?
 • Bardzo proszę, Panie Senatorze.
 • W tej sprawie istotne jest stanowisko rządu. Pani minister powiedziała, że nie ma takiego stanowiska. A kiedy ono mogłoby być?
 • Panie Senatorze, tak jak powiedziałam, my przystąpiliśmy do pracy nad tym stanowiskiem natychmiast, to znaczy w momencie, kiedy projekt o określonym numerze został skierowany do właściwego miejsca w Sejmie, bo to zobowiązuje do przygotowywania stanowiska rządu. I to było jakieś trzy tygodnie temu. Zgodnie z procedurą, zgodnie także z poleceniem z kancelarii premiera, to stanowisko miało być przygotowane w porozumieniu z ministrem edukacji. Takie stanowisko przygotowaliśmy i to stanowisko właściwie już państwu przedstawiłam. Ono jest takie, że co do zasady nie zgłaszamy zastrzeżeń, mając na uwadze różne stanowiska poszczególnych korporacji, mając na uwadze to, że nie zmienia się przecież kwoty subwencji, a jedynie wewnętrznie rozdziela się ją w ramach określonych parytetów. Procedura uzgodnień między resortami została zakończona. Ja osobiście podpisałam dzisiaj pismo do sekretarza Komitetu Rady Ministrów z prośbą o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu… Z tym że jeżeli państwo dzisiaj czy jutro przegłosujecie tę ustawę, to, jak myślę, ta prośba zostanie potraktowana jako bezprzedmiotowa. Procedura przygotowania stanowiska jest sformalizowana. To nie jest tak, że przygotowuje się je z dnia na dzień, ale uzgadnia tak jak każde inne stanowisko czy projekt ustawy.
 • Dziękuję bardzo, Pani Minister. Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
 • Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Pani Minister, chciałbym projekt tej ustawy powiązać z rozporządzeniem, jakie wydała pani minister edukacji narodowej, które mówi o przerzuceniu finansowania nauczania religii w szkołach na samorządy. To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które powoduje teraz wielkie napięcie w stosunkach między państwem a Kościołem. Pojawia się też pytanie o to, czy nie został naruszony konkordat. Nie chcę w tym momencie tego rozstrzygać. Sytuacja jest taka, że budżety gmin są już uchwalone. Ta zmiana obowiązywałaby od pierwszego… Jeżeli to rozporządzenie byłoby utrzymane, to ta zmiana obowiązywałoby od 1 września. W związku z tym… Ja sprawdzałem u siebie w okręgu i na przykład w gminie Sochocin jest zatrudnionych pięciu nauczycieli religii, którzy są finansowani z subwencji. Kilkadziesiąt tysięcy… Przerzucenie na gminę kosztu utrzymania tych katechetów wymaga nowelizacji budżetu gminnego, bo tych środków najzwyczajniej w świecie w budżecie gminy nie ma. W związku z tym mam pytanie: czy projektowana ustawa nie jest przypadkiem amortyzatorem rozporządzenia ministra edukacji narodowej? Chodzi o to, żeby z tych środków pokryć niedobory, które w budżetach gmin będą występowały od 1 września, co jest związane z utrzymaniem nauczycieli religii. Dziękuję.
 • Dziękuję bardzo. Panie Senatorze, tak jak powiedziałam, nie jest to projekt rządowy i nie są mi znane żadne ze wspomnianych przez pana powodów, które miałyby lec u podstaw przygotowania tego projektu. Nic o tym nie wiem. W żadnych dyskusjach, które toczyły się w Sejmie, czy w dyskusjach na posiedzeniach plenarnych, czy na posiedzeniach komisji, takie argumenty nie padły. Nie mogę zatem zająć stanowiska w tej sprawie.
 • Dziękuję bardzo, Pani Minister. Pan senator Słoń. Bardzo proszę.
 • Dziękuję, Panie Marszałku. Pani Minister, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie dotyczące struktury, katalogu wydatków w 2010 r. Ja może uproszczę to pytanie. Konkretnie chodzi mi o kwotę, jaka została wydatkowana – będę teraz bardzo upraszczał – na zawalone dachy, na usuwanie skutków pożarów, skutków podtopień. Rozumiem, że to jest tylko część wydatków, jakie zostały poniesione z tej właśnie rezerwy.
 • Dziękuję bardzo. Chodzi o rok 2011. Tak?
 • Tak, tak, rok 2011. Bardzo proszę.
 • Są oczywiście różne tytuły, w związku z którymi wypłacano środki z tej rezerwy, na przykład: dofinansowanie remontów bieżących oraz dofinansowanie remontów bieżących w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Z tego tytułu wydano w roku 2011 z tej rezerwy 87 milionów 503 tysiące 618 zł. Na dofinansowanie jednostek w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne wydano 50 milionów 396 tysięcy 15 zł. Na dofinansowanie wydatków ponoszonych z tytułu wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela wydano 7 milionów 874 tysiące 703 zł. Na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi wydano 28 milionów 832 tysiące 733 zł. Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz wzrostu zadań edukacyjnych w pierwszym półroczu roku budżetowego – mówię ciągle o roku 2011 – wydano 36 milionów 202 tysiące 626 zł. Na korekty subwencji z tytułu błędów statystycznych wydano 4 miliony 948 tysięcy 566 zł. Na dofinansowanie jednostek samorządów, w których wystąpiły klęski żywiołowe – 11 milionów 737 tysięcy 400 zł. Na inne zadania o jednorazowym charakterze wydano 2 miliony 574 tysiące 434 zł.
 • Dziękuję bardzo, Pani Minister. Pan senator Niewiarowski. Bardzo proszę.
 • Ja w zasadzie nie chciałem zadać pytania, tylko…
 • Ale zgłaszał się pan senator, wyraźnie widziałem.
 • Pan senator może teraz zadać pytanie.
 • Chodziło o pytanie senatora Wittbrodta. Intencją komisji samorządu w Sejmie było uchwalenie tej ustawy już na ten rok, ale niestety procedura się wydłużyła i nie zdążono. Poprawką zmieniono datę jej wejścia w życie, to jest 1 stycznia 2013 r. Gdyby została utrzymana data 1 stycznia 2012 r., mielibyśmy do czynienia z działaniem prawa wstecz… Wówczas ta ustawa mogłaby zostać zaskarżona do Trybunału. Przepraszam…
 • To nie było pytanie, to faktycznie nie było pytanie. To był głos w dyskusji. Zapraszam do zabrania głosu w dyskusji. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister? Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Minister.
 • Dziękuję bardzo.
 • Otwieram dyskusję. Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie: Ortyl, Wiatr i Karczewski. Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunkowanie się do wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania. Głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.