• Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 67Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoki Senacie! W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnoszę o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego bez poprawek. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji senatora Władysława Ortyla o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Wniosek mniejszości zmierza do odrzucenia tej ustawy w całości w związku z tym, że ustawa budzi zastrzeżenia co do trybu procedowania. Brakuje opinii rządu w tej sprawie, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym wystąpieniu pani minister. Ustawa negatywnie… Ona różnicuje samorządy w tym bardzo trudnym obszarze dotyczącym oświaty. Wiemy, że w sytuacji, z którą mamy do czynienia, w samorządach jest bardzo źle z finansami i stąd widzimy konieczność odrzucenia tej ustawy w całości. Apelujemy do Wysokiego Senatu o poparcie tego wniosku.
  • Dziękuję. Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca Tadeusz Arłukowicz chcą jeszcze zabrać głos? Nie…
  • Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatorów Stanisława Karczewskiego, Władysława Ortyla oraz Kazimierza Wiatra, popartym przez mniejszość połączonych komisji, o odrzucenie ustawy. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 95 obecnych senatorów 31 głosowało za, 63 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3) Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Na 95 obecnych senatorów 61 głosowało za, 31 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.