• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty jest on w druku nr 27, a sprawozdanie komisji – w druku nr 27S. Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora Michała Seweryńskiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy. Bardzo proszę.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak już zostało powiedziane, wspólne sprawozdanie trzech komisji dotyczy projektu będącego konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o Policji. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zawarte w tej ustawie ograniczenie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy i inne należne świadczenia z tym związane do okresu ostatnich trzech lat kalendarzowych jest niezgodne z konstytucją i dlatego uchylił tę część ustawy o Policji. Trybunał zwrócił uwagę na pewne sprawy, które połączone komisje musiały uwzględnić w swoim postępowaniu w trakcie pierwszego czytania. Po pierwsze, prawo do urlopu jest konstytucyjnym prawem każdego pracownika, bo coroczny płatny urlop jest zagwarantowany w konstytucji, a po drugie, zasada demokratycznego państwa prawnego zobowiązuje do tego, ażeby nie dokonywać żadnych zmian w tym prawie. Zatem nie tylko samo udzielenie urlopu w naturze, ale także rekompensaty pieniężne za niewykorzystany urlop nie mogą być w żaden sposób zmniejszane w taki sposób, ażeby prawo do urlopu zostało podważone. Co więcej, zasada sprawiedliwości społecznej, jak stwierdził Trybunał, również wymaga tego, żeby nie ograniczać wypłaty należnej rekompensaty za niewykorzystany urlop, ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 konstytucji. Wprawdzie Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu uchylił ten fragment ustawy o Policji, w którym mówi się o rekompensacie za nie więcej niż ostatnie trzy lata kalendarzowe w odniesieniu do należności za niewykorzystany urlop, ale potrzebne były jeszcze pewne zmiany redakcyjne, dlatego został przedstawiony projekt ustawy, który omawiam. Komisja, wszystkie komisje wzięły pod uwagę to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał swego czasu na podstawie dyrektywy o sygnaturze 2003/88/WE z 1988 r., iż prawo do urlopu wypoczynkowego jest jedną z zasad prawa wspólnotowego o szczególnej wadze i że poza odstępstwami, na które wyraźnie pozwala dyrektywa, nie może być odstępstw od tej zasady w prawie krajowym. Ponieważ w bardzo podobnej sytuacji jak w przypadku ustawy o Policji… Podobne przepisy znalazły się także w ustawach dotyczących innych służb mundurowych i komisja uznała za uzasadnione – zgodnie zresztą z wnioskami składanymi na posiedzeniu komisji przez przedstawicieli tych służb – ażeby zasadę, iż nie będzie ograniczeń czasowych dotyczących wypłaty należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, za czas wolny przenieść także na inne służby mundurowe. Dlatego właśnie projekt ustawy, który przedstawiam, obejmuje także odpowiednie zmiany w ustawie o Biurze Ochrony Rządu, ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Stosownie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ustawa usuwa niezgodności z konstytucją, które działały na niekorzyść funkcjonariuszy wymienionych służb. Projektowane przepisy ustawy mają zapobiec temu, ażeby ten stan rzeczy trwał nadal. Na tej podstawie, na podstawie wspólnego wniosku popartego przez przedstawicieli zainteresowanych służb przedstawiam Wysokiej Izbie proponowane zmiany w ustawach. Dziękuję bardzo.
 • Bardzo serdecznie dziękuję. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upoważniła do jej reprezentowania panią senator Grażynę Sztark. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Bardzo proszę, pan senator Paszkowski.
 • Dziękuję. Mam pytanie. Mówimy o stosunkach niepracowniczych, a ja chciałbym się dowiedzieć, czy wskutek tego orzeczenia i tej regulacji nie nastąpi zróżnicowanie sytuacji funkcjonariuszy i sytuacji pracowników. Pod tym kątem… O ile dobrze pamiętam, uprawnienia urlopowe w kodeksie pracy są regulowane tak jak ogólne roszczenia w zakresie stosunku pracy i przedawniają się po upływie trzech lat. Czy w związku z tym w najbliższym czasie nie będzie zachodziła konieczność zmiany przepisów kodeksu pracy również w tym aspekcie?
 • Panie Senatorze, ta sprawa nie była przedmiotem obrad połączonych komisji, więc nie mam obowiązku odpowiadać panu na to pytanie, ale ponieważ ta sprawa jest ważna, to odpowiem, korzystając ze swojej wiedzy, że w tym przypadku pyta pan o sprawy przedawnienia, a to jest zupełnie co innego niż przepis, który Trybunał uznał za niekonstytucyjny. Zakwestionowany przepis odmawiał prawa do odpowiednich rekompensat bez względu na to, czy występowano z roszczeniami i bez względu na to, po jakim czasie to robiono. Nawet gdyby następnego dnia funkcjonariusz przyszedł i domagał się rekompensaty, to na podstawie ustawy odmawiano mu jej, mimo że nie można było mówić o niedopilnowaniu terminu.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Nie widzę już więcej zgłoszeń. Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu? Obecny jest sekretarz stanu, pan Czesław Mroczek. Bardzo proszę, Panie Ministrze.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy wdzięczni za podniesienie tematu dostosowania polskiego systemu prawnego do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszym czytaniu i w pracach komisji brali udział przedstawiciele poszczególnych ministerstw i służb. Wnosiliśmy poprawki, byliśmy aktywni podczas prac nad tym projektem i w związku z tym popieramy tę regulację. Jeszcze raz dziękuję Senatowi za podjęcie tej inicjatywy. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Panie Ministrze, bardzo prosimy jeszcze o chwileczkę. Pan senator Matusiewicz. Bardzo proszę.
 • Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Ministrze, czy w związku z tą nowelizacją ustawy w pana resorcie – mam na myśli służby wywiadu i służby kontrwywiadu – została dokonana jakaś symulacja odnośnie do tego, jakie będą skutki finansowe związane z ewentualnymi wypłatami ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy? Mam na myśli te dwie służby.
 • Dziękuję, Panie Marszałku. Panie Senatorze, skutki powstaną po wejściu w życie tego przepisu. My jesteśmy przygotowani… Nie mamy takich wyliczeń, ale jesteśmy przygotowani na wypłatę świadczeń, które pojawią się w wyniku wprowadzenia tej regulacji.
 • Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
 • Dziękuję bardzo.
 • Otwieram dyskusję. Przypominam o konieczności zapisywania się do głosu u senatora prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż dziesięć minut. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia dyskusji. Wnioski legislacyjne mogą obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich niezbędne konsekwencje. Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał się do głosu. Zamykam dyskusję. Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu ustawy. Trzecie czytanie obejmowałoby jedynie głosowanie, które zostanie przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.