• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 38X. Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy. Proszę sprawozdawcę senatora Bohdana Paszkowskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
  • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu, które rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 14.30, komisje jednomyślnie przyjęły wszystkie cztery poprawki i wnoszą o ich przyjęcie. Komisje wnoszą także o przyjęcie całości, czyli ustawy wraz z poprawkami.
  • Dziękuję. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności przepisów projektu, druk nr 38X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości, druk nr 38S, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Poprawki pierwsza i trzecia zmierzają do wyeliminowania wątpliwości związanych z zastrzeżeniem, iż koszty utrzymania przysługują tylko wówczas, gdy mieszczą się w kosztach noclegu. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Na 95 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 6) Poprawka druga uzupełnia postanowienia projektu o regulacje dotyczące specjalistów wzywanych w postępowaniu karnym do dokonania określonych czynności technicznych. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 95 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 7) Poprawka czwarta koryguje błędne odesłania. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 93 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 8) Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek, oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy. Przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Na 95 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 9) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. Informuję, że porządek obrad siódmego posiedzenia Senatu został wyczerpany. Teraz chwila relaksu dla senatorów.
  • Rozmowy na sali