• Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; jest ono w druku nr 900 Z. Proszę teraz sprawozdawcę, pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obie komisje po dzisiejszym posiedzeniu wnoszą o to, aby wprowadzić do ustawy poprawki. To są zawarte w zestawieniu w punkcie oznaczonym rzymską dwójką poprawki od pierwszej do siódmej. Dziękuję.
  • Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wniosek mniejszości konsumuje opinie wyrażone przez przedstawicieli IPN i Kancelarii Prezydenta na przednim posiedzeniu, samodzielnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dziękuję.
  • Dziękuję, Panie Senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Są to pan senator Matusiewicz, pani senator Sagatowska, pani senator Kloc i pani senator Koc. Nie…
  • Czy senatorowie wnioskodawcy, których wyczytałem, chcą jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Na 81 głosujących senatorów 51 głosowało za, 29 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 94) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.