• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską. Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez Komisję Spraw Unii Europejskiej i zawarty jest w druku nr 75, a sprawozdanie komisji w druku nr 75S. Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia senatora Macieja Klimę o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie opinii.
 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Obecnie przystępujemy do rozpatrzenia projektu uzasadnionej opinii na temat zgodności z zasadą pomocniczości dwóch unijnych projektów aktów prawnych: projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę – COM (2012) 048; oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską – COM (2012) 049. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów dotyczącą informowania ogółu społeczeństwa o lekach przepisywanych na receptę, gdyż po analizie sytuacji na rynku farmaceutycznym stwierdziła, że sposoby informowania różnią się w poszczególnych krajach. Uznała, że jest to zjawisko niepożądane, bo powoduje nierówny dostęp pacjentów do informacji o produktach leczniczych. W związku z tym przedstawiła projekty, o których będziemy mówić w dniu dzisiejszym. Oba projekty spotkały się z krytyką większości państw członkowskich, z wielu powodów. Główny zarzut sprowadzał się do tego, że projekty te umożliwiają ominięcie zakazu reklamy leków zapisywanych na receptę poprzez upowszechnienie informacji na ich temat w internecie. Zasadnicze zastrzeżenia budzą też rozwiązania zaproponowane w celu stworzenia systemu kontroli informacji publikowanych na stronach internetowych, a następnie monitorowania tych informacji przez państwa członkowskie. System taki wymaga zaangażowania wielu osób i środków. Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej 13 marca bieżącego roku na dziewiętnastym posiedzeniu zaopiniowała negatywnie całość obu projektów, a 27 marca, na wspólnym posiedzeniu z senacką Komisją Zdrowia, przeprowadzono pierwsze czytanie projektu tak zwanej uzasadnionej opinii stwierdzającej ich niezgodność z zasadą pomocniczości. Jeśli na dzisiejszym posiedzeniu zgodzimy się, że proponowane akty prawne są niezgodne z zasadą pomocniczości, to przyjmiemy tę opinię, której treść za chwilę państwu odczytam. Jak wiadomo, unijny akt prawny jest zgodny z zasadą pomocniczością, o ile Komisja wykaże, że reguluje on kwestie, które nie mogą być skutecznie rozwiązywane przez same państwa członkowskie lub których regulacja na poziomie Unii przyniesie znaczne dodatkowe korzyści. W przypadku dziś omawianych projektów Komisja Europejska nie udowodniła w przekonujący sposób, że dotychczasowy system informacji o lekach przepisywanych na receptę jest wadliwy, stwierdziła tylko różnice w dostępie do tej informacji w poszczególnych państwach członkowskich. Zdaniem Komisji Europejskiej usunięcie tych różnic miałoby służyć dwóm celom: po pierwsze, lepszej ochronie zdrowia pacjentów; po drugie, likwidacji barier w handlu lekami między państwami członkowskimi. Jednak nie jest jasne, w jakich sytuacjach te różnice miałyby się niekorzystnie odbić na pacjentach, nawet jeśli uwzględni się ich przemieszczanie się z jednego państwa członkowskiego do innego, gdyż i tak główny obowiązek informowania o działaniu leków oraz sposobie ich przyjmowania spoczywać będzie na przepisującym je lekarzu. Nie wiadomo także – gdyż Komisja również tego nie wykazała – dlaczego dzięki propozycjom Komisji miałyby zniknąć bariery na rynku farmaceutycznym. Zachodzi obawa, że głównym celem zmienionego projektu jest umożliwienie ominięcia zakazu reklamy leków zapisywanych na receptę poprzez upowszechnienie informacji na ich temat w internecie. Konsekwencją wejścia w życie niniejszego projektu byłaby konieczność budowy skomplikowanego systemu monitoringu informacji o lekach na receptę, co wiązałoby się z ponoszeniem przez państwa członkowskie ogromnych kosztów, niewspółmiernych do bliżej nieokreślonych korzyści wynikających z projektu. Tak więc należy uznać, że projekt w sposób nieuzasadniony ingeruje w działalność państw członkowskich w tej dziedzinie, a zatem narusza zasadę pomocniczości. Obecnie przeczytam państwu uzasadnioną opinię, którą następnie poddamy pod głosowanie. Jest ona zawarta w druku nr 75 i 75S. Opinia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM (2012) 048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską COM (2012) 049. Senat, po rozpatrzeniu projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM (2012) 048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę… Pani Marszałek, mam propozycję. Ta opinia jest ogólnie dostępna, więc może nie będę jej odczytywał. To są druki senackie nr 75 i 75S. Pani Marszałek…
 • Rozumiem. Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania również senatora Macieja Klimę. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych. Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu opinii?
 • Nie, dziękuję.
 • Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nikt nie zapisał się do głosu, wobec tego zamykam dyskusję. Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czytania projektu opinii. To trzecie czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi głosowaniami. Proszę państwa, wyczerpaliśmy na dzisiaj porządek. Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00… A, teraz jeszcze komunikaty.
 • Rozmowy na sali
 • Ostatni punkt programu – podaję dla informacji – będzie jutro o 9.00.
 • Nie, Pani Marszałek, jeszcze punkt z Banachem.
 • Ale zgłoszony był przez senatora, marszałka Karczewskiego...
 • To była dwunastka, ostatni…
 • Został zgłoszony… Punkt, który miał przedstawiać senator Wiatr, przesunięty został na następne obrady…
 • Nie zrozumiała pani marszałek…
 • Pani Marszałek, ostatni punkt to jest punkt trzynasty, sprawa środków na Senat.
 • Rozumiem…
 • A dwunasty, punkt pana Wiatra, jest…
 • Ale dzisiaj obrady trwają do godziny 17.00.
 • Przepraszam, dwie minuty jeszcze zostały do 17.00.
 • Ale będą jeszcze komunikaty.
 • Rozmowy na sali
 • Przerwa do jutra do godziny 9.00. Wznowimy obrady właśnie od punktu pana profesora Wiatra.