• Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 65Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Szewińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku zgłoszonego w dniu 28 marca w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie. Komisja wnosi o przyjęcie przez Wysoki Senat poprawek drugiej, trzeciej i czwartej. Dziękuję.
  • Dziękuję bardzo. Czy senator wnioskodawca, pan senator Kazimierz Wiatr, chce jeszcze zabrać głos?
  • Dziękuję. Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy zatem do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Poprawka pierwsza powoduje, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie udzielał zgody na odstąpienie od obowiązku umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej na strojach określonej reprezentacji w przypadku, gdy przepisy międzynarodowych organizacji sportowych uniemożliwiają z tego względu udział polskiej reprezentacji w organizowanych rozgrywkach międzynarodowych. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymuję się? Wszyscy już wsunęli karty? Tak? Obecność, Panie Sekretarzu! Proszę o wyniki. Głosowało 89 pań i panów senatorów, 24 – za, 65 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1) Stwierdzam, że Wysoka Izba odrzuciła poprawkę pierwszą. Poprawka druga powoduje, że polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski w realizacji swoich określonych celów gospodarczych będą uwzględniały przepisy, a nie regulaminy wskazanych w ustawie podmiotów. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Proszę o wyniki. Na 91 obecnych senatorów 88 głosowało za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 2) Stwierdzam, że Wysoka Izba przyjęła poprawkę drugą. Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie, że określone w ustawie podmioty uwzględniają przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Proszę o wyniki. Na 91 obecnych senatorów 86 głosowało za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 3) Stwierdzam, że Wysoka Izba poprawkę trzecią przyjęła. Poprawka czwarta powoduje, że polski związek sportowy i Polski Komitet Olimpijski będą wykorzystywały wizerunek odpowiednio członka kadry narodowej oraz członka reprezentacji olimpijskiej w zakresie wyznaczonym przez przepisy, a nie regulaminy określonych w ustawie organizacji. Obecność. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Proszę o podanie wyników. Głosowało 90 pań i panów senatorów, 68 – za, 3 – przeciw, 19 się wstrzymało. (Głosowanie nr 4) Stwierdzam, że Wysoka Izba przyjęła czwartą poprawkę. Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 91 obecnych senatorów 66 głosowało za, 5 – przeciw, 20 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.