• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz przeprowadzona została dyskusja. Senat, po przeprowadzeniu dyskusji, skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w celu ustosunkowania się przez nie do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 25X. Bardzo proszę pana senatora Bohdana Paszkowskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
  • Panie Marszałku, wymienione przez pana komisje na wczorajszym posiedzeniu podtrzymały wniosek, który był wcześniej przedstawiany, a mianowicie wniosek o odrzucenie ustawy, zawarty w dodatkowym sprawozdaniu w punkcie oznaczonym rzymską jedynką. Dziękuję.
  • Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad poprawkami według kolejności przepisów projektu. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie projektu ustawy. Przycisk gotowości… obecności, przepraszam. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki głosowania. Stwierdzam, że na 87 obecnych senatorów 64 głosowało za, 23 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że wniosek uzyskał poparcie, zatem Wysoka Izba odrzuciła projekt ustawy i tym samym zakończyła postępowanie w tej sprawie. Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że porządek obrad ósmego posiedzenia został wyczerpany. Teraz trzydzieści sekund przerwy technicznej. Dziękuję bardzo i oczywiście życzę wszystkim Wesołych Świąt.
  • Rozmowy na sali
  • Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)
  • Proszę państwa, informuję, że porządek obrad ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.