• Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Panie i Panowie Senatorowie, w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 69Z. Proszę sprawozdawcę, senatora Janusza Sepioła, o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Połączone komisje na posiedzeniu dodatkowym przyjęły wszystkie jedenaście poprawek i rekomendują Wysokiej Izbie takie samo ich przegłosowanie.
  • Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy – senatorowie Andrzej Owczarek, Józef Zając, Grzegorz Wojciechowski, Marek Martynowski – chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, nie ma takiej woli ze strony panów senatorów. Możemy przystąpić do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Poprawka pierwsza zapewnia ustawie zgodność z zasadami techniki prawodawczej. Obecność. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 69 senatorów głosowało za, 2 – przeciw, 18 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 7) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął. Poprawka druga ma charakter doprecyzowujący. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 68 senatorów głosowało za, 19 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 8) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął. Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 65 senatorów głosowało za, 25 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 9) Zatem stwierdzam, że Senat poprawkę trzecią przyjął. Poprawka czwarta jednoznacznie przesądza, że na każdym etapie inwestycji drogowej audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego może przeprowadzać audytor będący pracownikiem jednostki wykonującej zadania zarządcy drogi lub audytor niepozostający z nią w stosunku pracy. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 64 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka czwarta została przyjęta. Poprawka piąta zapewnia ustawie zgodność z postanowieniami kodeksu pracy. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. 65 senatorów głosowało za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka piąta została przez Senat przyjęta. Poprawka szósta nakłada na zarządcę drogi obowiązek sporządzenia i dołączenia do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uzasadnienia swej decyzji o odstąpieniu od uwzględnienia wyniku audytu na kolejnych etapach budowy i użytkowania drogi. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. 64 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12) Poprawka uzyskała poparcie Senatu. Poprawka siódma modyfikuje przepis określający skład zespołu oceniającego wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej w ten sposób, aby w jego skład wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie wymagane ustawą dla audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę wyniki. 65 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13) A zatem Senat poprawkę siódmą poparł. Poprawka ósma zapewnia ustawie spójność terminologiczną z przepisami innych ustaw. Gotowość. Za? Przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 65 senatorów głosowało za poprawką, 23 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 14) Stwierdzam, że Senat poparł poprawkę ósmą. Poprawka dziewiąta porządkuje katalog wymagań wobec osób ubiegających się o certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. 63 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15) Stwierdzam, że Senat poprawkę dziewiątą poparł. Poprawka dziesiąta uzupełnia niepełne odesłanie. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 67 senatorów głosowało za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16) Zatem Senat poparł poprawkę dziesiątą. Poprawka jedenasta rozszerza przepis określający treść sprawozdania ze śmiertelnego wypadku drogowego o informację na temat zawartości środków odurzających w organizmach uczestników wypadku. Obecność. Za? Przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. Wszyscy głosujący, czyli 91 senatorów, byli za. (Głosowanie nr 17) Zatem stwierdzam, że Senat poparł poprawkę jedenastą. To były wszystkie poprawki. Zatem teraz przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 64 senatorów głosowało za, 24 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18) Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.