• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 42X. Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy. Proszę sprawozdawcę, panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Bardzo proszę, Pani Senator.
  • Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku i wnoszą o przyjęcie poprawki, którą jeszcze raz przypomnę. Zgodnie z nią ustawa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2012 r. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję bardzo. Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy, senator Grażyny Sztark – choć, co prawda, pani senator zniknęła już z trybuny – w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
  • Nie ma pytań.
  • Pani senator przewidziała tę sytuację i opuściła już trybunę. Nikt nie ma woli zadania pytania, zatem…
  • W razie pytań jestem gotowa wrócić…
  • Nie, nikt nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania, Wysoka Izbo. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki. Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. Celem poprawki, tak jak już wspomniała pani senator, jest wprowadzenie jednakowego dla wszystkich przepisów ustawy terminu wejścia w życie. Gotowość. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wyniki proszę. Wszyscy, czyli 90 senatorów, byli za. (Głosowanie nr 19) Zatem wobec wyników głosowania…
  • Nie, nie, jeszcze całość.
  • A, przepraszam, oczywiście. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. I teraz przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Komisje proponują, aby Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. 89 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 20) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu uchwały. Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.