• Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 26X. Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy. Bardzo proszę panią senator Helenę Hatkę, sprawozdawcę wspomnianych przeze mnie uprzednio komisji, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania, które przygotowały te komisje.
  • Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku. Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków, uwzględniając zmianę jego treści, którą zgłosili senator Stanisław Iwan, senator Grażyna Sztark i senator Piotr Zientarski. Proszę o przyjęcie poprawki zgłoszonej przez wnioskodawców.
  • Dziękuję bardzo. Czy wymienieni przez panią senator sprawozdawcę senatorowie wnioskodawcy chcieliby zabrać głos? Nie. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. Czy jest taka wola? Nikt nie chce zadać pytania. W takim razie, Panie i Panowie Senatorowie, teraz przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką zawartą w druku nr 26X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki. Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. Poprawka ma na celu zróżnicowanie minimalnej liczby podpisów pod wnioskiem mieszkańców o przeprowadzenie referendum w zależności od wielkości gminy i przedmiotu referendum. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 62 senatorów było za, 27 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 23) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę…
  • Nie, nie, nie, teraz całość. Następna strona w scenariuszu.
  • Przyjęto poprawkę, a teraz następna strona oczywiście. Obecnie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości… Ale oczywiście poprawka została przez Senat przyjęta – i to chciałem wcześniej powiedzieć. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Komisje proponują, aby Senat upoważnił senator Helenę Hatkę do reprezentowania go w dalszych pracach nad projektem ustawy. A więc, Panie i Panowie Senatorowie, przycisk obecności. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 64 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senator Helenę Hatkę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.