• Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja. Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że w związku z tym, iż nie było poprawek, trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie. Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 48S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Andrzeja Grzyba do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionych projektów? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. 88 senatorów głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. (Głosowanie nr 25) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Andrzeja Grzyba do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad…
  • Dziesiąty.