• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 77, a sprawozdanie komisji w druku nr 77A. Witam pana ministra Gawlika i ekipę, która będzie mu towarzyszyć podczas rozpatrywania tego punktu. Na mównicy witam pana senatora Jurcewicza, który pełni obowiązki sprawozdawcy Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Proszę pełnić te obowiązki.
 • Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych komisji, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 marca 2012 r. ustawie o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Marszałek Senatu dnia 20 marca 2012 r. skierował ustawę do komisji. Połączone komisje zajęły się ustawą na posiedzeniu w dniu 21 marca. Głównym celem ustawy jest likwidacja z dniem 30 kwietnia 2012 r. delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Jest to kolejne, bodajże trzecie, podejście, do tej sprawy. Warto przypomnieć, że w momencie ich powstawania, czyli w 1991 r., ówczesny minister nadzorował proces przekształceń około dziewięciu tysięcy przedsiębiorstw państwowych. W chwili obecnej, po dwudziestu latach transformacji, w gestii Skarbu Państwa pozostało jedynie około trzystu spółek, a wykonywanie uprawnień właścicielskich przez delegatury może dotyczyć kilkudziesięciu przedsiębiorstw państwowych przypadających na jedną delegaturę. Omawiany projekt ustawy zawiera szczegółowy zakres zadań, które przejmą wojewodowie, przede wszystkim w zakresie gospodarowania mieniem. Pozostałe zadania delegatur przejmie Ministerstwo Skarbu Państwa. W ustawie w art. 5 ustalono dziesięcioletni limit wydatków budżetowych dotyczących kosztów, które będą ponoszone przez ministra właściwego do spraw skarbu państwa i wojewodów. W art. 7 jest określony termin przekazania przez dyrektorów delegatur dokumentacji wojewodom. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem art. 7. Połączone komisje wnoszą, aby Wysoki Senat przyjął ustawę bez poprawek.
 • Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Państwo senatorowie mają teraz prawo zadać pytania panu senatorowi. Pytania nie mogą trwać dłużej niż jedną minutę i muszą dotyczyć materii ustawy. Pan senator Kilian. Bardzo proszę.
 • Dziękuję, Panie Marszałku. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Wiemy, że zgodnie z projektowaną ustawą ulegnie likwidacji trzynaście delegatur. Moje pytanie dotyczy pracowników tych delegatur. Ilu pracowników dotyczy ta ustawa? Drugie pytanie jest takiego: z jakiego zabezpieczenia osłonowego skorzystają pracownicy likwidowanych delegatur? Dziękuję.
 • Pytanie działacza związkowego. Czy pan senator jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? A może odpowie pan minister?
 • Myślę, że jestem w stanie…
 • O szczegóły będę prosił pana ministra. Według posiadanej wiedzy w chwili obecnej w delegaturach terenowych zatrudnionych jest dziewięćdziesiąt pięć osób, chodzi o mniej więcej dziewięćdziesiąt jeden etatów. I te osłony będą zależały od statusu zatrudnienia. Są tam zatrudnieni pracownicy korpusu służby cywilnej i według posiadanych informacji zostaną oni przeniesieni do wojewodów. A pozostałych siedemdziesięciu pracowników… Te kwestie będą rozwiązywane poprzez prawnie możliwe zaproponowane przez ministerstwo skarbu rozwiązania. O szczegóły prosiłbym pana ministra.
 • Dobrze. Czy ktoś z państwa senatorów ma jeszcze pytanie do pana senatora sprawozdawcy? Nikt się nie zgłasza. A zatem dziękuję, Panie Senatorze.
 • Panie i Panowie Senatorowie, projekt tej ustawy, jak wspomniał pan senator sprawozdawca, został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister skarbu państwa. Pytam przedstawiciela rządu, przywitanego już przeze mnie pana ministra Gawlika, czy pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu. Widzę, że jest taka wola. Bardzo proszę, Panie Ministrze.
 • Panie Marszałku! Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Nie będę długo mówił, nie chcę zabierać cennego czasu, bo wydaje mi się, że materia, wprawdzie bardzo istotna, nie zasługuje na tak pogłębioną analizę, jak poprzednio dyskutowany akt prawny. Odnosząc się do pytania pana senatora o ewentualne zabezpieczenie, chcę potwierdzić, że w tych delegaturach jest dziewięćdziesiąt jeden etatów. Dwudziestu pięciu pracownikom zostanie zagwarantowana praca u wojewodów, którzy przejmują część kompetencji, które dotąd były realizowane przez delegatury. Dla dwudziestu pięciu pracowników przygotowano propozycje pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa. Chcę ponadto nadmienić, że każda z rekrutacji, które od trzech miesięcy są prowadzone w Ministerstwie Skarbu Państwa, w pierwszym rzędzie jest dedykowana pracownikom tych delegatur. I jest odzew na propozycje pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa, aczkolwiek trudno powiedzieć, że te propozycje pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa spotykają się z dużym entuzjazmem. Ponadto system, z jakiego będą korzystać pracownicy likwidowanych delegatur terenowych jest standardowy, tak jak w przypadku likwidacji miejsca i stanowiska pracy. Chcę tylko nadmienić odnośnie do delegatur powołanych przed ponad dwudziestu laty, że misja, która towarzyszyła ówczesnemu ministrowi przekształceń własnościowych i która skłoniła go do powołania tych delegatur terenowych, wyczerpała się, jest to więc powód wynikający z konieczności racjonalizacji administracji. Tak że bardzo dziękuję komisji, panu senatorowi sprawozdawcy i państwu. I proszę o przyjęcie ustawy w przedłożonym brzmieniu. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nikt się nie zgłasza. A więc, Panie i Panowie Senatorowie, chciałbym otworzyć dyskusję. Stwierdzam, że nikt z panów senatorów nie zapisał się do głosu. Pan senator…
 • Aha, rozumiem. Dla porządku informuję, że pan senator Zaborowski złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu. Nie zgłoszono wniosków legislacyjnych. Muszę więc stwierdzić, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. I w ten sposób punkt trzeci porządku obrad Senatu został wyczerpany. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za obecność i żegnam.